Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 23-01-2014

1938den 2002ye Ekonomik Gelişmeler İle İlgili Sorular

1938den 2002ye Ekonomik Gelişmeler İle İlgili Sorular


1. Lozan Antlaşmasına bağlı olarak yapılan “Ticaret Sözleşmesi”ne göre Türkiye hangi yıla kadar gümrük tarifelerini değiştirme hakkından yoksundu.
a. 1926
b. 1927
c. 1928
d. 1929
e. 1930

2. Devletçilik modelinin ana öğesi ve hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Devlet öncülüğünde planlı sanayileşme
b. Tarıma öncelik verilerek kalkınma
c. Sanayileşmenin özel kesim öncülüğünde yürütülmesi,
d. Dış ekonomik ilişkilerde Devlet müdahalelerinin asgarî düzeye indirilmesi.
e. Yüksek enflasyon eşliğinde dışa açık kalkınma

3. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşımn Türkiye üzerinde yarattığı olumsuzluklar arasında sayılamaz?
a. Avrupada savaş başlayınca Türk hükümeti bir milyon genç insanı silah altına almıştır.
b. Türkiye savaş döneminde krom ve bor gibi stratejik önemi haiz madenleri yüksek fiyattan satma imkanı bulmuştur.
c. 1929 Büyük Bunalımının tersine bu kez tarım ürünleri fiyatları sürekli yükselmiştir. Örneğin buğdayın fiyatı 13.5 kuruştan 100 kuruşa, zeytinyağının fiyatı 85 kuruştan 350 kuruşa çıkmıştır.
d. Savaş yıllarında yaygın hale gelen mal kıtlıkları çok sayıda üretici ve aracının karaborsa yoluyla hızla zengin olmasına fırsat yaratmıştır.
e. Sanayi ve hizmetler sektöründe yetişmiş işgücü kıtlığı üretim ve verimliliğin düşmesine yol açmıştır. Toplam talep hızla artarken toplam arz yetersiz kalınca fiyatlardaki artış denetimden çıkmıştır.


4. 12 Kasım 1942de TBMMde kabul edilen Varlık Vergisi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?
a. Tedavülden para çekerek Enflasyonla mücadele etmek,
b. Savaş yıllarında çok para kazanmış olanlardan vergi almak,
c. Devletin gelirlerini artırmak,
d. Çiftçiyi korumak,
e. Ticaret hayatında yerlileşmeyi artırmak


5. Menderes Hükümeti boğulmakta olan ekonomiyi kurtaramayacağını anlayınca üyesi bulundukları hangi teşkilattan teknik ve mali yardım talep etmiştir?
a. Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı (OEEC) ‘ndan,
b. Avrupa Ekonomik Topluğundan (AET)
c. Dünya Bankasından,
d. Uluslararası Para Fonu (IMF)ndan.
e. Sovyetler Birliğinden


6. Birinci beş yıllık kalkınma planı hangi dönemi kapsamaktadır?
a. 1938 1942
b. 1945 1950
c. 1953 1957
d. 1963 1967
e. 1957 1961


7. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi perspektif plan anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır?
a. 10 yıllık perspektif plan anlayışına,
b. 15 yıllık perspektif plan anlayışına,
c. 20 yıllık perspektif plan anlayışına,
d. 22 yıllık perspektif plan anlayışına,
e. 5 yıllık perspektif plan anlayışına


8. Aşağıdakilerden hangisi Dördüncü Plan döneminde 24 Ocak 1980de yürürlüğe konan ‘İstikrar Programının kısa vadede öngördüğü hedefler arasında yer almamaktadır?
a. Mal darlıklarını gidermek, kuyrukları kaldırmak,
b. Enflasyonu aşağıya çekmek,,
c. Büyüme hızını pozitif yapmak ve yükseltmek,
d. Devletçi ekonomiye işlerlik kazandırmak.
e. İhracatı artırarak dış ticaret açığını küçültmek


9. Gümrük Birliği Anlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
a. 1 Ocak 1996
b. 1 Ocak 1995
c. 1 Ocak 1994
d. 1 Ocak 1998
e. 1 Ocak 2000

10. Aşağıdakilerden hangisi Hükümetin 2000 yılında yürürlüğe koyduğu üç yıl vadeli “İstikrar programı” vazgeçilemez sosyoekonomik hedeflerinden biri değildir?
a. Üç yıl sonunda enflasyonu çift haneli oranlarda tutmak,
b. Reel faizleri süratle aşağıya çekmek,
c. Kamu finansman dengesini sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak,
d. Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamını tesis etmek,
e. Yapısal reformları hızla gerçekleştirmek.

 

Atatürkün Dış Politikadaki Uygulama Esasları İle İlgili Soruların Cevabı

1. d Yanıtınız yanlış ise “ II. Dünya Savaşı Yıllarında Ve Sonrasında Ekonomik Durum (1939-1950)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “II. Dünya Savaşı Yıllarında Ve Sonrasında Ekonomik Durum (1939-1950)” konusunu yeniden gözden geçiriniz
3. b Yanıtınız yanlış ise “II. Dünya Savaşı Yıllarında ve Sonrasında Ekonomik Durum (1939-1950)” konusunu yeniden gözden geçiriniz
4. d Yanıtınız yanlış ise “II. Dünya Savaşı Yıllarında ve Sonrasında Ekonomik Durum (1939-1950)” konusunu yeniden gözden geçiriniz
5. a Yanıtınız yanlış ise “Demokrat Parti Dönemi (1950-1960)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlış ise “Planlı Dönem” konusunu gözden geçiriniz.
7. d Yanıtınız yanlış ise “Planlı Dönem” konusunu gözden geçiriniz
8. d Yanıtınız yanlış ise “Planlı Dönem” konusunu gözden geçiriniz
9. a Yanıtınız yanlış ise “Yedinci Beş Yıllık Plan Dönemi (1996-2000)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. a Yanıtınız yanlış ise “2000 Yılında Ekonomik Gelişmeler: Siyasal İstikrar Ekonomik İstikrarsızlık” konusunu gözden geçiriniz.

 

 

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Eğitim Seti İçin Tıklayınız...