Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

AİHM Kararlarının Ulusal Hukuku Değiştirici Etkisi Konusu

AİHM KARARLARININ ULUSAL HUKUKU DEĞİŞTİRİCİ ETKİSİ KONUSU


AİHS’nin 46. maddesi taraf devletlere AİHM kararlarına uyma yükümlülüğü getirmektedir. Devletlerin kararın gereklerini yerine getirmesi AİHM’nin ihlal kararında hükmettiği tazminat miktarının başvurucuya ödenmesi yanında, kararda tespit edilen ulusal hukuk düzeni ile AİHM içtihatları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi yükümünü de içerir. Bu uyumsuzluk bir yasadan ya da ulusal mahkemelerin süre giden bir içtihadından kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda AİHM kararının icrası ancak ulusal hukuk düzeninde yer alan AİHM içtihadına ters sorunun giderilmesi ile mümkündür. Bu bir yasa maddesi ise maddenin değiştirilmesi ya da kaldırılması gerekir. AİHM bu gibi hallerde genelde izlenmesi gereken yol ya da alınması gereken tedbirleri ilgili devlete tavsiye etmektedir.


Bu çerçevede Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin ulusal hukuk düzenleri insan hak ve özgürlüklerinin korunması açısından benzer özellikler göstermektedir. Avrupa’nın ortak değerlerini oluşturan insan hakları, demokratik hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkeleri taraf devletlerde benzer yasa, uygulama ya da usullerle korunmaya başlamıştır. Bu süreç AİHM kararlarının ulusal hukuk düzenleri üzerindeki değiştirici etkisi ile ivme kazanmıştır. Diğer bir ifadeyle bir devlet için verilmiş bir karar benzer sorunu içeren diğer bir devlet tarafından da uygulanmaktadır. Bu konuyu aşağıda iki örnekle açıklayacağız.
 

 

 

 

İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...