Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Araç satışlarında verilecek vekaletname


 

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ
N O T E R L t Ğ İ

Yevmiye No :

Tarih :

V  E K A L E T N A M E

VEKALET VEREN

Adı Soyadı____

Baba Adı_____

TC Kimlik No___

Vergi No_____

Nüfus Kayıt Bilgileri

Adresi______

VEKİL OLAN_

 

Sahibi bulunduğum ve bulunacağım bilumum motorlu nakil vasıtalarımın alakalı trafik, maliye, sigorta vesaire makam ve dairelerde adıma kayıt ve tescillerini yaptırmağa, pla­kasını, motorlu araç tescil belgesi ve trafik belgesi alımı için müracaatlarda bulunmaya, lüzumlu evrak, defter ve vesaiklerin tanzim ve imzaya, sigorta muamelelerini ve araç mu­ayenelerini yaptırmaya, velhasıl bu işten dolayı benim kanunen yapabileceğim bilumum muameleleri başından sonuna kadar takip ve intaca, dilerse vasıtayı trafikten çekmeye ve çekme belgesi almaya, nakil için yol belgesi almaya, dilekçe ve beyannameleri imzaya, bu hususlarla ilgili beyan ve taahhütlerde bulunmaya, yine dilerse namına dilediği özel ve tüzel kişilerden dilediği bedel ve koşullarla peşin olarak motorlu araçlar, ticari plaka­lar ve her türlü motor bloğu satın almaya, satış sözleşmelerini düzenlemeye ve imzalama­ya, dilerse sözleşmeleri feshe, fesih nameleri imzalamaya, sözleşmeler üzerinde düzeltme­ler yapmaya, düzeltme beyannamelerini imzalamaya, bedellerini ödemeye, ticari araç tahsis belgesi almaya S.S.K, Emekli Sandığı ve Bağ-kur’daki işlemlerimi takibe, vergi da­irelerine namıma müracaatla adıma vergi mükellefiyeti tesis ve tescil ettirmeye, vergi nu­marası almaya buna ait belgeleri imzalamaya, vergi sicil kartını elden talep ve teslim al­maya, zayiinden motorlu araçlar tescil belgesi, trafik belgesi ve plakalarını çıkartmaya, sa­hibi bulunduğum araçları hurdaya çıkartmaya, hurda belgesi ve trafikten çekme belgesi almaya, vergi dairesinden kayıtlarını sildirmeye, bu hususlarla ilgili beyan ve taahhütler­de bulunmaya, dilerse başkalarını tevkil, teşrik ve azle birlikte veya ayrı ayrı yetkili olmak üzere    ’ yı vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren :
 


 

VEKALET VEREN :

İmza


 

NOTERİ

Tasdik ve imza

ASLININ AYNIDIR


 

İli       İlçesi          Mahalle/Köy

Cilt No   Aile S.No Birey No


 
 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...