Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması I İle İlgili Sorular

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması I İle İlgili Sorular

 


1. Aşağıdaki haklardan hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına alınmamıştır?
a. Yaşama hakkı
b. Aile hayatına saygı hakkı
c. Boşanma hakkı
d. Vicdan özgürlüğü
e. Dernek kurma özgürlüğü


2. Aşağılardan hangisi Sözleşme’nin 8. maddesi kapsamında değerlendirilemez?
a. Koruyucu ebeveynler ve baktıkları çocuklar arasındaki ilişkiler
b. Henüz evli olmayan taraflar arasındaki ilişkiler
c. Bir bireyin cinsel hayatı ve bir bireyin cinsel kimliğini belirleme ve benimseme tercihi
d. Kişilerin haklarını korumak için bir araya gelmesi
e. Bir bireyin adı, cinsel kimliği


3. Etkili soruşturma hakkı aşağıdaki unsurlardan hangisini kapsamaz?
a. Soruşturmanın ölüm öğrenilir öğrenilmez herhangi bir şikayet beklenmeksizin kendiliğinden başlatılmalıdır.
b. Soruşturmayı yapmakla görevli kişilerin, olaylara karışmış olabilecek kişilerden bağımsız olması gerekir.
c. Soruşturma, sorumluların belirlenmelerine ve cezalandırılmalarına yol açabilecek nitelikte etkili ve yeterli olmalıdır.
d. Soruşturma mutlaka kesin bir sonuçla ve mahkumiyetle sonuçlanmalıdır.
e. Soruşturma hemen başlamalı ve makul bir hızla yapılmalıdır.


4. Aşağıdakilerden hangisi Sözleşme’nin 3. madde kapsamında değerlendirilemez?
a. Kişilere işkence veya kötü muamele yapılması
b. Özgürlüklerinden yoksun bırakılmış kişilerin insani koşullarda tutulmamaları
c. Ölüm cezası
d. Ağır hapis cezası
e. Bir kişinin işkence görmesi ihtimali yüksek olan bir ülkeye gönderilmesi
 

5. Aşağıdakilerden hangisi Sözleşme’nin 8, 9, 10 ve 11. maddelerinde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında öngörülen koşullardan birisi değildir?
a. Sınırlama hukuken öngörülebilir olmalıdır.
b. Sınırlama, o maddenin ikinci fıkrasında belirtilen meşru amaçlardan birisini hedeflemelidir.
c. Sınırlama, süreli olmalıdır.
d. Sınırlama demokratik toplumda mutlaka gerekli olmalıdır.
e. Sınırlama, izlediği meşru amacı gerçekleştirebilecek ölçü ve oranda olmalıdır.


6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin güvence altına aldığı haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sözleşme’ye Ek 1 No’lu Protokol’ün 3. maddesi, eğer bir ülkede din kültürü eğitimi varsa, bu eğitimin çoğulcu, eleştirel bir gözle ve tarafsız yapılmasını güvence altına almıştır.
b. Sözleşme’nin 11. maddesi, toplanma, örgütlenme, dernek, vakıf, sendika veya siyasal parti kurma haklarını güvence altına almaktadır.
c. Sözleşme’nin işkence ve insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele yasağı öngören 3. maddesi savaş halinde sınırlandırılabilir.
d. Sözleşme’nin 9. maddesine göre kişinin manevi dünyası mutlak koruma altındadır; sınırlamaya konu olamaz.
e. Şiddet çağrısı içeren bir ifade, Sözleşme’nin 10. maddesi tarafından korunmaz.


7. Sözleşme’nin 6. maddesi aşağıdaki hangi hakkı güvence altına almamaktadır?
a. Şikayetçinin şikayetinin hızla incelenmesi hakkı
b. Bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı
c. Hakkında ceza yargılaması sonucunda karar verilene kadar masum sayılma hakkı
d. Ceza yargılaması sırasında avukat yardımından yararlanma hakkı
e. Yargılama sırasında diğer tarafın sunduğu kanıtlara erişme hakkı

8. Aşağıdakilerden hangisi Sözleşme’nin 4. maddesi anlamında zorla çalıştırma sayılır?
a. Bir kimsenin tutulu bulunduğu sırada veya şartla tahliyeli olduğu süre içinde kendisinden yapması istenen olağan bir iş
b. Askeri nitelikte bir hizmet veya inanç nedeniyle askeri hizmetlere katılmama hakkının tanındığı ülkelerde zorunlu askeri hizmet yerine yüklenen başka bir hizmet
c. Toplumun yaşamını veya huzurunu tehdit eden olağanüstü bir durum veya bir felaket halinde yüklenen bir hizmet
d. İnsan ticareti
e. Normal yurttaşlık yükümlülüklerinin bir parçasını olan bir iş veya hizmet


9. Aşağıdakilerden hangisi Sözleşme’nin 5. maddesine göre kabul edilebilir bir özgürlükten yoksun bırakma nedeni değildir?
a. Bir mahkeme tarafından verilen mahkumiyet kararına dayalı bir tutma işlemi
b. Bir kimsenin mahkemenin hukuka uygun bir kararına uymaması nedeniyle veya hukukun öngördüğü bir yükümlülüğü yerine getirmesini sağlamak için tutulması
c. Bir kişinin suç işlediği hakkında makul şüpheye dayanılarak tutulması
d. Bir kişinin hakkında bilgi alınmak için tutulması
e. Bir ülkeye yasadışı yollarla giren bir kişinin, sınırdışı edilene kadar tutulması


10. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin güvence altına aldığı haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. 1 No’lu Protokolün 3. maddesi her iki yılda bir seçim yapılması hakkını güvence altına almaktadır.
b. 1 No’lu Protokolün 3. maddesi devletlere bir seçim sistemi konusunda takdir yetkisi bırakmamaktadır.
c. Sözleşme’nin 9. maddesi her türlü din kültürü eğitimini yasaklamaktadır.
d. Her tür ifade 10. madde tarafından korunmaktadır.
e. Sözleşme’nin 8., 9., 10. ve 11. maddelerinde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırlanma rejimi ortaktır.


 

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması I İle İlgili Soruların Cevabı
 

1. c Yanıtınız yanlış ise “Evlenme ve Aile Kurma Hakkı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız yanlış ise “8. ve 11. Madde” başlıklı konuları yeniden gözden geçiriniz.
3. d Yanıtınız yanlış ise “Etkili Soruşturma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
4. d Yanıtınız yanlış ise “3. Madde” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
5. c Yanıtınız yanlış ise “Sözleşme’nin 8., 9., 10. ve 11. Maddelerinde Öngörülen Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Ortak Kriterler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
6. c Yanıtınız yanlış ise “3. Madde” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “6. Madde” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yanıtınız yanlış ise “4. Madde” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
9. d Yanıtınız yanlış ise “5. Madde” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
10. e Yanıtınız yanlış ise “Sözleşme’nin 8., 9.,
10. ve 11. Maddelerinde Öngörülen Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Ortak Kriterler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
 

İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...