Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Belgelerde Sahtecilik - Belgenin Çeşitleri Konusu

Belgelerde Sahtecilik - Belgenin Çeşitleri Konusu


Belgede sahtecilik suçları yönünden yapılan en önemli ayırım resmî belge ve özel belge ayırımıdır, Bir de resmî belgeye benzetilen belge söz konusudur,
 

A. Resmi belgeleri kanun tanımlamamıştır, Kamu görevlisi tarafından düzenlenen her çeşit belgeyi resmî belge saymak her zaman doğru sonuç vermemektedir, Bir belgenin resmî belge sayılabilmesi için onun kamu görevlisi tarafından görevi nedeniyle düzenlenmiş olması gerekir, Şu halde bir belgenin resmî nitelik kazanması için iki şart aranır, Bir kere belge bir kamu görevlisi (TCK, m,6, f,1, b,c) tarafından düzenlenmelidir, ikinci olarak belge kamu görevlisinin görmekte olduğu görevi gereği düzenlenmelidir; yani belgenin düzenlenmesi ile kamu görevlisinin görevi arasında bir ilişki bulunmalıdır, Bu itibarla bir kamu görevlisinin görevi gereği olmayan, yani kendi fonksiyonuna girmeyen bir belgeyi düzenlemesi durumunda, bunu resmî belge saymak mümkün değildir, Üçüncü olarak da belge usulüne uygun biçimde, yani öngörülen formalitelere göre düzenlenmiş olmalıdır,
 

Resmi belgeler, kanıt olma gücü yönünden
 

a) Sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belgeler ve
 

b) Aksi sabit oluncaya kadar geçerli belgeler olmak üzere ikiye ayrılır, Bu ayırımı Kanun da göz önünde bulundurmaktadır,
Gerçekten Kanun, bazı resmî belgelerin kamu güveninden diğerlerinden daha çok yararlanmasını gerekli görmüş ve bunlardaki sahteciliği daha ağır şekilde cezalandırmıştır (TCK, m,204, f,3), Bunlara imtiyazlı ispat kudretine sahip belgeler denir,
 

B. Özel belgeler resmî belgelerin özelliklerini taşımayan her türlü yazılı belgelerdir, Sadece kişiler tarafından değil, kamu görevlilerinin görevleri dışında düzenledikleri yazılı belgeler de özel belge sayılır, Aynı biçimde yetkisiz kamu görevlilerinin düzenlediği yahut öngörülen formalitelere uyulmadan düzenlenen yazılar da özel belge sayılmaktadır,
Özel belgenin veya yazının önceden kanıt olarak hazırlanmış olması gerekmez; hukukî ilişkileri veya olayları ortaya koymaya hizmet etmesi yeterlidir,
Bir kamu görevlisinin başka bir kamu görevlisinin görevine giren bir belgeyi kamu görevlisi sıfatından yararlanmak suretiyle sahte olarak düzenlemesi durumunda, kamu görevlisi tarafından işlenen resmî belgede sahtecilik suçu değil, sadece kamu görevlisi olmayan bir kimse tarafından işlenen resmî belgede sahtecilik suçu gerçekleşmiş olur.

Ceza Kanunu tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensuplarının gerçeğe aykırı olarak düzenledikleri belgelerin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurur nitelik taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunacağını öngörerek (TCK. m.210, f.2); bu belgeleri sadece ceza yönünden resmî belgeye benzetmiştir.
 

C. Resmi belgeye benzetilen özel belgeler, TCK’nin 210, maddesinde gösterilmiştir, Buna göre “Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır” (f,1),
 

Aslında özel belge niteliğinde olan bazı belgelerin böylece resmi belgeye eşit sayılmasının nedeni, bu gibi evrakın sahip bulunduğu ekonomik ve sosyal önemde aranmalıdır,
Bu benzetme veya eşitlik sadece ceza yönünden değil, her yönden, bu arada suçun oluşması yönünden de söz konusudur, Bu itibarla emre veya hamiline düzenlenen kambiyo senetlerinde ve emtiayı temsil eden senetlerde sahtecilik suçu, diğer özel belgede olduğu gibi, sahte belgenin kullanıldığı anda değil, sahteciliğin yapıldığı anda tamamlanır,
 

Ancak bu benzetme belgeyi ilgilendirir, Bunları düzenleyenleri kamu görevlisi haline getirmez, Bu nedenle resmî belgeye benzetilen özel belgelerde, örneğin kambiyo senetlerinde veya emtiayı temsil eden senetlerde sahtecilik TCK,nın 204, maddesinin 1, fıkrasındaki suçu yani kişiler tarafından işlenen resmî belgede sahtecilik suçunu oluşturur
 

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...