Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Belgelerde Sahtecilik - Ortak Noktalar Konusu

Belgelerde Sahtecilik - Ortak Noktalar Konusu


Bu iki suçla ilgili olarak bazı noktaların hatırlatılmasında yarar vardır.
A. Bu suçların maddî unsurları açısından, yazılı belgelere ilişkin sahtelikler hukukî öneme sahip olmalı, yani sadece kamuyu aldatmaya elverişli olmakla kalmamalı, aynı zamanda, sahihliğin garanti altına aldığı belirli menfaatlere zarar vermeye veya en azından bunları tehlikeye koymaya elverişli de olmalıdır, Bu itibarla ilk bakışta anlaşılabilecek biçimde kaba taklit etme veya değiştirme ve daha genel olarak herhangi bir kimseye zarar veremeyen taklit veya değiştirme cezalandırılamaz.


Ancak belirtmek gerekir ki, resmî belgelerde sahtecilikte kamunun güveni ön plâna geçer, Çünkü bu tür belgelere atfedilen güvenin sarsılmaması hukuk düzenini çok yakından ilgilendirir, Bu itibarla resmî bir belgenin çok sayıda kişiyi aldatacak biçimde taklit edilmesi veya değiştirilmesi, kural olarak, bu tür sahteciliğin hukukî öneme sahip olması için yeterlidir, Bununla beraber somut olayda sahtecilikten hiç bir özel zararın ortaya çıkmayacağı kanıtlandığında sahteliğin hukuken önemsiz olduğu kabul edilmelidir, İlk bakışta anlaşılabilecek biçimde kaba sahteciliklerde olduğu gibi, Bu, sadece zarar veremeyen sahtecilikler değil, zarar vermeye elverişli olmayan sahtecilikler de cezalandırılamaz ilkesinin sonucudur.


B. Söz konusu suçlar hukuken önemli olan taklit etme veya değiştirmenin sonuçlandığı anda tamamlanır, Aksini savunanların varlığına rağmen, bu suçlara teşebbüs mümkündür, Örneğin yazıları silmeye yarayan kimyevî bir madde ile noter senedindeki bir cümleyi silmek üzere iken yakalanan kimsenin durumunda olduğu gibi.


C. Her iki suç da kastın varlığı için, sadece belgede sahtecilik yapmak bilinç ve iradesi yetmez, ayrıca failin kendisine ait olmayan menfaatleri ihlâl etmek (yani onlara zarar vermek, onları tehlikeye koymak) bilincine de sahip olması gerekir, Dolayısıyla fail yaptığının zararsız olduğu inancıyla hareket etmişse kastın varlığı ileri sürülemez; yeter ki failin bu inancı akla uygun olsun.


D. Resmi belgenin, “kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge” olması, gerek özel kişeler yönünden gerek kamu görevlileri yönünden cezayı ağırlaştıran neden sayılmıştır (TCK, m,204, f,3)


E. TCK’nın 211,maddesine göre belgede sahtecilik suçlarının, “Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla” işlenmesi cezayı azaltıcı neden kabul edilmiştir, Madde bu cezayı azaltıcı nedeni sadece belgede sahtecilik suçlarına hasreder şekilde kaleme alınmıştır, Bu durumda söz konusu azaltıcı neden, belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçları yönünden olduğu kadar, sahte belgeyi kullanmak suçları yönünden de uygulanabilir değildir.


Söz konusu cezayı azaltıcı nedenin uygulanabilmesi için, fail bir hukukî ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla hareket etmiş olmalıdır, İspat edilmek istenen alacağın veya belgelenmek istenen durumun gerçek ve sahih olması şart değildir; failin böyle olduğuna inanarak hareket etmiş olması yeterlidir, Aynı şekilde alacağın veya durumun sahih kanıtlarla kanıtlanamaz veya belgelenemez olması da gerekmez, Ancak bilerek gerçek olandan fazlasını kanıtlamak için sahte belge düzenlemek durumunda söz konusu hafifletici neden uygulanmaz, Örneğin onbin liraya yapılmış olan bir satıştan kaynaklanan alacağı kanıtlamak için ellibin liralık sahte senet düzenlemek durumunda olduğu gibi.
 

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...