Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Bir Başvurunun Yol Haritası Konusu

Bir Başvurunun Yol Haritası Konusu


Sözleşme’nin güvence altına aldığı haklardan birisi ihlal edildiği için mağdur olan herkes bu ihlalin kaynağı olan Taraf Devlete’e, o devletin iç hukukunda olan bütün etkili yolları tükettikten sonra ve konu ile ilgili son karardan itibaren altı ay içinde ve ayrıca önemli bir zarar söz konusu ise Mahkeme’ye bir başvuru yapabilir. Bu başvuru, eğer Tek Yargıç düzeni tarafından, Mahkeme’ye başvuru koşullarını taşımadığı gerekçesi ile reddedilmemiş ise, bir Komite’ye veya Daire’ye verilir.


Bir başvurunun Komite’ye veya Daire’ye verilmesini belirleyen temel ölçüt, şikâyete konu yapılan ihtilafın niteliğidir. Eğer başvurunun konusu bir yerleşik içtihada konu olmuş ise, bu başvuru Komite tarafından incelenecektir. Buna karşılık bu başvuru daha önce incelenmemiş yeni bir konuya ilişkin ise ya da 2., 3. madde gibi kişinin vücut bütünlüğü ya da diğer temel haklarından birisinin ağır bir ihlali iddiası söz konusu ise, bu başvuru bir Daire’ye gönderilecektir.


Komite veya Daire bu başvuru hakkında ilk incelemeyi yaptıktan sonra bu başvuruyu Taraf Devlet’e görüşlerini ya da savunmasını sunması için iletecek ve çekişmeli yargılama sürecini başlatacaktır. Ancak günümüzde birçok başvuruda Mahkeme, bir davayı ilgili Taraf Devlete iletirken aynı zamanda taraflara bir dostane çözüm önerisinde de bulunmaktadır. Eğer taraflar bu öneriyi kabul ederlerse, yargılama bu aşamada sona ermektedir. Tarafların dostane çözümü kabul etmedikleri durumda Mahkeme, başvurucu tarafın Taraf Devlet’in görüşlerine sunduğu karşı görüşü ve adil tazmin hakkında görüşünü de aldıktan sonra başvurunun kabul edilebilirliği ve esası hakkında aynı anda karar verecektir. Günümüzde bu iki konuda Mahkeme’nin ayrı ayrı kararlar vermesi çok istisnai bir durumdur.


Eğer başvurunun kabul edilebilirliği ve esası hakkında Mahkeme’nin Komitesi bir karar vermişse, bu karar kesindir ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bu kararın icrası için karar gönderilir. Buna karşılık başvurunun kabul edilebilirliği ve esası hakkında kararı bir Daire kabul etmiş ise, bu karar ancak verildiği tarihten sonra üç ay içinde kesinleşir ve bu süreden sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne icra için gönderilir. Buna karşılık eğer taraflardan birisinin Büyük Daire’ye başvuruyu gönderme talebi kabul edilmiş ise, başvuru Büyük Daire tarafından karara bağlandıktan sonra bu karar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne icra için gönderilir.
 

 

 

İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...