Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-01-2014

Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının Görevi Konusu

Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının Görevi Konusu


Dosya kendisine ulaştırılan bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, dosyayı inceledikten ve tebligat ve belge eksikliklerini giderdikten sonra uyuşmazlığa ilişkin yazılı düşüncesini içeren bir tebliğname ile dosyayı bölge adliye mahkemesinin görevli ceza dairesine verir. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenen tebliğname ilgililere de tebliğ edilir (CMK m.278).
 

Dosya Üzerinden Ön İnceleme (Usuli İnceleme)
 

Dosya kendisine gönderilen ilgili bölge adliye ceza mahkemesi dairesi, ön inceleme yaparak başvurunun usulden kabul edilip edilemeyeceğini inceler. Bu ön incelemede şu konular değerlendirilir:
• Bölge adliye mahkemesinin yetkili olup olmadığı: İncelemeyi yapan bölge adliye mahkemesi yetkili değilse dosyanın yetkili olan bölge adliye mahkemesine gönderilmesine karar verilir.
• İstinaf başvuru koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği yani başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı, incelenmesi istenen kararın bölge adliye mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olup olmadığı, başvuranın başvuru hakkının bulunup bulunmadığı. Bu koşullardan birinin gerçekleşmediğini tespit eden bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunun reddine karar verir (CMK m.279).
 

Dosya Üzerinden Esasa İlişkin İnceleme


Bölge adliye mahkemesi, Cumhuriyet başsavcılığının tebliğnamesini, dosyayı ve dosyayla birlikte sunulmuş olan delilleri inceler ve bu inceleme sonunda başvurunun 1) esastan reddine, 2) ilk derece mahkemesinin hükmünün bozularak dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 3) ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılarak davanın bölge adliye mahkemesinde yeniden görülmesine.
Esastan ret kararı, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde görüldüğü hallerde verilir.


Hükmün bozulması kararı, ilk derece mahkemesinin kararında kesin hukuka aykırılık nedenlerinden birinin bulunması halinde verilir ve dosya yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilir.
Davanın yeniden görülmesi kararı, ilk derece mahkemesinin kararında kesin hukuka aykırılık hallerinden başka bir aykırılığın tespit edildiği hallerde verilir. Bu halde gerekli tedbirler aldıktan sonra ilk derece mahkemesinin kararı kaldırarak davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına karar verilir.


Duruşma Hazırlığı ve Duruşma


Yasa’da hüküm bulunmayan hallerde CMK’nın duruşma hazırlığına, duruşmaya veya karara ilişkin hükümleri bu kanunyolunda da geçerlidir (CMK m.282). Davanın bölge adliye mahkemesinde yeniden görülmesi ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına karar verildiğinde bölge adliye mahkemesi başkanı veya görevlendireceği üye, duruşma gününü saptar; gerekli çağrıları yapar, gerekli görülen tanıkların, bilirkişilerin dinlenilmesine ve keşfin yapılmasına karar verilir. Bölge adliye mahkemesi duruşmasında dinlenilmeleri gerekli görülen tanık ve bilirkişiler çağrılır. Tutuksuz sanığa yapılacak çağrıda kendi başvurusu üzerine açılacak davanın duruşmasına gelmediğinde davasının reddedileceği ayrıca bildirilir. Duruşma hazırlığında gerekli delil ve belgeler de toplanır.


Duruşma, CMK’nın öngördüğü genel hükümlere göre başladıktan sonra önce görevlendirilen üyenin inceleme raporu, sonra ilk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü, daha sonra ilk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren tutanaklar ile keşif tutanakları, bilirkişi raporu, bölge adliye mahkemesi duruşma hazırlığı aşamasında toplanan delil ve belgeler, yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak ve raporlar okunur.
Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi CMK m.223’de öngörülen hüküm çeşitlerinden birini verir.
 

 

 

Aleyhe Bozma ve Direnme Yasağı


Aleyhe bozma yasağı gereğince, istinaf yoluna sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz (CMK m.283).
Direnme yasağı gereğince, bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnilemez; itiraz ve temyize ilişkin hükümler hariç bunlara karşı herhangi bir kanunyoluna gidilemez (CMK m.284.)
 


AÖF Ceza Muhakemesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...