Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Boşanma davaları için verilebilecek vekaletname

Boşanma davaları için verilebilecek vekaletname


T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ
N O T E R L t Ğ İ
 

 

Yevmiye No :

Tarih :

V  E K A L E T N A M E

VEKALET VEREN

Adı Soyadı____

Baba Adı_____

TC Kimlik No___

Vergi No_____

Nüfus Kayıt Bilgileri

Adresi______

VEKİL OLAN___

 

 

 

 

Eşim ........................kızı/oğlu.............................. doğumlu ..........................‘ya karşı açtığım veya
açacağım, gerekse eşimin bana karşı açtığı veya açacağı Boşanma davası ve buna bağlı davalardan dolayı leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takipler ile gerek diğer üçüncü şahıslar tarafından Leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak olan bilumum dava ve takipler ile gerekse benimde başkaları aleyhine açtığım veya açacağım dava ve takiplerden dolaylı T.C. mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı, müdahil ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle beni temsile, hak ve menfaatlerimi temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği tüm muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmaya, iştirak talebinde bulunmaya, iştirake, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını veya düzeltilmesini talep etmeye, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri red ve kabule, raporlara itiraza, protesto, ihbarname ve ihtarname keşide etmeye, keşide edilenleri kabule ve bunlara cevap vermeye, yemin teklif etmeye, teklif edilen yemini kabule veya redde, keşif talebinde bulunmaya, keşif taleplerini redde ve kabule, ihtiyati ve icrai tedbir alma ve yaptırmaya, icra dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takibe ve intaca ve gerekli işlemleri yaptırmaya, mürafaaya, temyiz-i davaya, kararın düzeltilmesini istemeye, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, yargılamanın iadesini istemeye, hakimin reddini istemeye, davanın tamamını veya bir kısmını ıslah isteminde bulunmaya, açılmış ve açılacak davaları kabule, davadan ve temyizden vazgeçmeye, feragate ve feragati davayı kabule, ahzu kabza, sulh ve ibraya bu yetkilerinin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere birlikte ve ayrı ayrı olmak üzere vekil tayin ettim..
 

 

 

 

VEKALET VEREN   :

 

İmza


 

İli İlçesi Mahalle/Köy
Cilt No Aile S.No Birey No
 


 

fotoğraf
 


 

NOTERİ Tasdik ve imza ASLININ AYNIDIR


 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...