Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-01-2014

Dar Anlamda Kovuşturma İle İlgili Sorular

Dar Anlamda Kovuşturma İle İlgili Sorular

 

 

1. I. Olağan kanunyolları
II. Olağanüstü kanunyolları
III. Hüküm
Yukarıdaki muhakeme safhalarından hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda kovuşturma evresi içinde kabul edilmemiştir?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. I ve II
e. I, II ve III


2. Duruşma günü aşağıdaki muhakeme safhalarından hangisinde belirlenir?
a. İddinamenin mahkemeye verilmesinden önceki soruşturma evresinde
b. İddianamenin değerlendirildiği ara muhakemede
c. Duruşma hazırlığında
d. Olağan kanunyollarında
e. Olağanüstü kanunyollarında


3. İddianamenin ve duruşma gününün sanığa tebliği ile duruşma günü arasında en az ne kadar bir süre olması gerekir?
a. Bir hafta
b. On gün
c. On beş gün
d. Otuz gün
e. İki ay


4. Aşağıdakilerden hangisi mahkemenin delillerle arada bir vasıta olmaksızın temas etmesini ve onların içeriğine vakıf olmasını ifade eder?
a. Duruşmanın kamusallığı
b. Duruşmanın doğrudan doğruyalığı
c. Duruşmanın sözlülüğü
d. Duruşmanın yoğunluğu
e. Duruşmanın bağlılığı


5. I. Duruşma salonunda dileyen herkesin bulunabilmesi
II. Duruşma salonunda bulunan kimselerin duyduklarını dışarıda açıklayabilmeleri
III. Duruşmanın televizyonda naklen yayın-lanması
Kural olarak duruşmanın aleniyeti kapsamında
yukarıdakilerden hangisi/hangileri hukuken
gerçekleştirilebilir?
a. Yalnız III
b. I ve II
c. II ve III
d. I ve III
e. I, II ve III


6. Aşağıdakilerden hangisi bir hüküm çeşididir?
a. Tutuklama kararı
b. Durma kararı
c. Davanın reddi kararı
d. Kovuşturmama kararı
e. El koyma kararı


7. Aşağıdaki durumlardan hangisinde beraat kararı verilmez?
a. Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması
b. Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması
c. Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması
d. Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi
e. Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması

8. Bir muhakeme şartının gerçekleşmediğinin ancak ileride gerçekleşmesinin mümkün olduğunun anlaşıldığı hallerde, mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini vermelidir?
a. Davanın reddi
b. Düşme
c. Mahkumiyet
d. Beraat
e. Durma


9. Aynı olaya ilişkin olarak sanık hakkında önceden verilmiş bir hüküm varsa, mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini vermelidir?
a. Davanın reddi kararı
b. Davanın düşmesi kararı
c. Durma kararı
d. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
e. Beraat kararı


10. A hakkında, Eskişehir ağır ceza mahkemesi nezdinde gerçekleştirilen taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma (TCK m.85/2) suçuna ilişkin yargılamada, delillerin ortaya konulmasından sonra hüküm devresine geçilir. Oylama sırasında başkan sanığın suçu işlediğinin sabit olmadığı ve bu nedenle beraat kararı verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirir. Diğer iki üye ise suçun sabit olduğu yönünde görüş bildirir. Ceza bakımından ise kıdemsiz üye 2 yıl, kıdemli üye 3 yıl, başkan ise 7 yıl hapis cezası verilmesi yönünde görüş bildirir. Bu durumda yapılan yargılamaya ve verilecek cezaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Sanık hakkında oylama sonucunda verilecek ceza 3 yıl hapis cezasıdır.
b. Beraati talep eden başkanın sonradan ceza verilmesi yönünde oy kullanması hukuka aykırıdır. Bu nedenle şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince beraat kararı verilmesi gerekir.
c. Sanık hakkında oylama sonucunda verilecek ceza 4 yıldır.
d. Sanık hakkında oylama sonucunda verilecek ceza, sanığın en lehine olan 2 yıldır.
e. Beraati talep eden başkanın sonradan ceza verilmesi yönünde oy kullanması hukuka aykırıdır. Bu nedenle onun oyu dikkate alınmaksızın, diğer iki üyenin oyları toplanarak ikiye bölünmeli ve sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmelidir.


Dar Anlamda Kovuşturma İle İlgili Soruların Cevabı

1. b Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Duruşma Hazırlığı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. a Yanıtınız yanlış ise “Duruşma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Duruşmaya Hakim Olan İlkeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. b Yanıtınız yanlış ise “Duruşmaya Hakim Olan İlkeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. c Yanıtınız yanlış ise “Hüküm” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. d Yanıtınız yanlış ise “Hüküm” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. e Yanıtınız yanlış ise “Hüküm” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Hüküm” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. a Yanıtınız yanlış ise “Hüküm” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
 

AÖF Ceza Muhakemesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...