Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Düzenleme Şeklinde Geri Alma Hakkı Sözleşmesi Örnekleri

Düzenleme Şeklinde Geri Alma Hakkı Sözleşmesi Örnekleri

 

 

DÜZENLEME ŞEKLİNDE GERİ ALMA HAKKI SÖZLEŞMESİ (VEFA)

(TMK 736, Eski M.K 660)

(İlgilinin okur yazar olup olmamasına,sağır,dilsiz ve kör olup olmamalarına göre düzenleme başlıklarından birisinin yazılması)

..................  yılı..................... ayının.................... günü.......... /........... /       Aşağıda

mühür ve imzası bulunan ben.................. Noteri................... adresindeki

dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği............................. veril­miş....................... gün,.. kayıt ve........................ seri numaralı, fotoğ­raflı......................... göre.. ili,.............................. ilçe­si,................................

cilt,............. aile sıra,................................. sıra numaralarında kayıtlı olup, ba­ba adı,...................... ana adı................................... doğum tarihi...........................

olan ve......................................... Vergi Dairesinin.......................... sicil numarasında

kayıtlı olduğu anlaşılan ve halen....................... adresinde oturdukları­nı,............. olduklarını söyleyen       ile gösterdi­ği........................ verilmiş................. gün ..........................  kayıt

ve................................ seri numaralı, fotoğraflı......................... göre..........................

ili,..................... ilçesi,........................... mahallesi/köyü nüfusu­na. cilt....................... aile sıra,....................... sıra numaralarında kayıt­lı olup, baba adı.............................. ana adı......................... doğum tari­hi... olan ve..... Vergi Dairesinin.................. sicil nu­marasında kayıtlı olduğu anlaşılan, halen........ adresinde oturduğu­nu,........................ olduğunu söyleyen.................. birlikte geri alma hakkı söz­leşmesi düzenlenmesini istediler bana başvurarak. Her ikisinin de bu işlemi yap­ma yeteneğinin bulunduğunu ve................................................. olduğunu anladım. İlgililerin kim­likleri hakkında ibraz ettikleri belgelerden kanı sahibi oldum ................. söze

başladı:’’................... ya ait iken..................... tarihinde satın aldığım ve....................... paf­ta................... ada............................... parsel nolu taşınmaz malı,satın aldığım tarihten itiba­ren......... yıl içinde başkasına satmayacağım,bu süre içinde satıcının aldığı bedeli

ödemesi halinde taşınmaz malı kendisine geri satacağım ve tapuda devir işlemini yapacağım, durumun tapuya şerh verilmesini kabul ederim.’’ (Ceza şartı da konu­labilir) diye sözünü bitirdi.................................................................. söze başlayarak ‘’................... sattığım ta­şınmaz malı satıştaki şartlarla.............................. yıl içinde geri almayı ve geri alma hakkının ta­puya şerh verilmesini kabul ettiğimi bildiririm’’ diye sözlerini bitirdi.


Yazılan sözleşme okunmak üzere kendilerine verildi. Ayrı ayrı okudular. Gerçek isteklerinin tam olarak yazıldığını söyledikten sonra hep birlikte altı imzalandı, mühürlendi.


Satıcı Alıcı Noter
ADI VE SOYADI                     ADI VE SOYADI                         ADI VE SOYADI      ÜNVAN
İMZA                                                     İMZA                                    RESMÎ MÜHÜR VE İMZA

 


NOT: 1İşlem fotoğraflı yapılır.
2. İşlem tapu kütüğüne şerh verilir.
3Şerhin verildiği tarihten itibaren on yıl geçmekle sona erer.
4İlgilinin okur yazar olmamasına, sağır dilsiz ve kör olup olmamasına göre düzenleme başlıklarından birinin yazılması ve onlara mahsus işlem örneklerine göre yapılması,
5Maliye Bakanlığınca vergi kimlik numarasının yazılması yolunda uygulama başlatılıncaya kadar vergi kimlik numarası taşıt alım satım işlemlerine (1998/44 sayılı Genel Yazı), Limitet Şirket Hisse Devirlerine (2000/58 sayılı Genelge) ve dava vekaletnamelerine (1989/70, 1990/3 ve 1995/44 sayılı Genelgeler) yazılması,
Düzenleme şeklinde önalım (şuf’a) hakkından feragat;
 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...