Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Düzenleme Şeklinde Kapalı Vasiyetname Tevdi ve Emanet Tutanağı

Düzenleme Şeklinde Kapalı Vasiyetname Tevdi ve Emanet Tutanağı

 

DÜZENLEME ŞEKLİNDE KAPALI VASİYETNAME
TEVDİ VE EMANET TUTANAĞI

(T.M.K.502,514,531,538,542, N.K.60,69,72,78,80,84-89,101)

........... yılı............ ayının............. günü..../....... /...... Aşağıda mühür ve imzası bulunan

ben............... Noteri............................... ,.................... adresindeki dairemde görev yapar-
ken yanıma gelen ve gösterdiği.............. verilmiş......... gün,. kayıt ve.... se-
ri numaralı, fotoğraflı............................ göre............... ili,.. ilçesi,....... mahallesi/köyü nü-
fusuna.......... cilt,.................................. aile sıra,....... sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı................ , ana

adı........... doğum tarihi................ olan ve................. Vergi Dairesinin................ sicil numa-
rasında kayıtlı olduğu anlaşılan ve halen................... adresinde oturduğunu, okur ya-
zar olduğunu söyleyen................. bana başvurarak düzenleme şeklinde kapalı

zarf içinde bir vasiyetname tevdi ve emanet tuta1nağının düzenlenmesini istedi.

Kendisinin bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve gösterdiği belgeden
adı geçen kişi olduğunu anladım.

İlgili şu suretle söze başladı: “(Bu kısma el yazısı ile vasiyet yapıp saklanmak
üzere Noterliğe tevdi edenin beyanı yazılacak)” diye sözlerini bitirdi.

İbraz edilen ve ilgilisince içinde bizzat kendisinin tanzim ettiği vasiyetnamesi-
nin bulunduğu beyan edilen bir adet kapalı zarfın kapatılan kısmı noterlik mühürü

ile mühürlenip imzalandıktan ve ilgilisine de imza ettirildikten sonra.................. yıl süre ile

saklanmak üzere Noterlik emanetine alındı. Zarfın üzerine ilgilinin adı ve soyadı ile
teslim tutanağının tarih ve yevmiye numarası yazıldı ve emanet defterinin................ sıra nu-
marasına kaydedildi. İlgilinin kayıtlı olduğu nüfus idaresine gerekli bildirimin gönde-
rileceği ilgiliye açıklandı. Alınan kapalı zarf içerisindeki vasiyetname muhafaza edil-
mek üzere çelik kasaya konuldu. Yazılan işbu tutanak ilgili ile birlikte imza edilerek
mühürlendi................................................................................................................ yılı.................................................................................................................................. ayının.................................................................................................................................. günü.../.................................................................................................................................. /        

SAKLANMAK ÜZERE KAPALI
VASİYETİ VEREN
ADI VE SOYADI
İMZA

 

NOT:
1-    15   yaşını bitirenler vasiyetname yapabilir.
2-     İşlem   fotoğraflı yapılır.
3-    Vasiyet  edenin kayıtlı olduğu Nüfus İdaresine bildirilir.
4-    Fihrist    defterine ve emanet defterine kaydedilir.(N.K.Yön.49/son)
5-    Kanunda  amir bir hüküm bulunmamasına rağmen ilgilinin yeteneği yönünden doktor raporu istenmesi tavsiye olunur.
6-    Yabancı uyruklu vasiyetçiler yönünden 1994/59 sayılı genelgeye bakınız.

Maliye Bakanlığınca vergi kimlik numarasının yazılması yolunda uygulama başlatılıncaya
 Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...