Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Düzenleme Şeklinde Paylı Mülkiyeti Devam Ettirme Yükümlülüğü

DÜZENLEME ŞEKLİNDE PAYLI MÜLKİYETİ DEVAM ETTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

 

SÖZLEŞMESİ

(Şuyuun idame mükellefiyeti)

(TMK 698,Eski M.K 627)

(İlgilinin okur yazar olup olmamasına,sağır,dilsiz ve kör olup olmamalarına göre düzenleme başlıklarından birisinin yazılması)

............  yılı.......... ayının............ günü......... /........ /       Aşağıda mühür ve imzası

bulunan ben.......... Noteri.................................................. adresindeki dairemde görev ya­parken yanıma gelen ve gösterdiği...................................... verilmiş................ gün,...............

kayıt ve.......................... seri numaralı, fotoğraflı.............................. göre...........................

ili,....................... ilçesi,......................................... mahallesi/köyü nüfusuna........................

cilt,................ aile sıra,............................. sıra numaralarında kayıtlı olup, baba

adı.................... ana adı..................... doğum tarihi........................... olan ve..........................

Vergi Dairesinin............................... sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan ve halen

............................. adresinde oturduğunu,olduğunu söyleyen.............................. ile göster­diği........................ verilmiş................................................................................. gün,      kayıt

ve................................ seri numaralı, fotoğraflı................................ göre............................

ili,...................... ilçesi,.............................. mahallesi/köyü nüfusuna...................................

cilt,................. aile sıra,............ sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı...................... ana

adı....................... doğum tarihi................................. olan ve...................... Vergi Dairesi­nin...................... sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan,halen.............. adre­sinde oturduğunu,........ olduğunu söyleyen........................ birlikte bana başvurarak

paylı mülkiyeti devam ettirme sözleşmesi düzenlenmesini istediler.

Her ikisinin de bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve............................. oldu­ğunu anladım.

İlgililerin kimlikleri hakkında ibraz ettikleri belgelerden kanı sahibi oldum.

Söze başladı: ‘’................................... ile paylı (müşterek) mülkiyetimizde bulu­nan.................................................................... pafta..................................... ada    parsel üzerindeki.................................................... gayrimenkuldeki

paylı durumun Medeni Kanunun 698.maddesine göre....................... yıl süre için sürdürül­mesi paydaşlardan biri payını üçüncü kişiye sattığı takdirde satın alana karşı şuf’a (önalım) hakkını kullanmayacağımı bildiririm’’(bildiririz) diye sözlerini bitirdi.

Yazılan sözleşme okunmak üzere kendilerine verildi. Ayrı ayrı okudular. Ger­çek isteklerinin tam olarak yazıldığını söyledikten sonra hep birlikte altı imzalandı, mühürlendi.


Paydaş ADI VE SOYADI İMZA
 

                                                            Paydaş ADI VE SOYADI İMZA


 

Noter

ADI VE SOYADI-ÜNVANI RESMİ MÜHÜR VE İMZA


 

NOT: 1. İşlem fotoğraflı yapılır.
2. Sözleşme tapu kütüğüne şerh verilir.
3. Paylaşmayı isteme hakkı en çok on yılla sınırlandırılabilir.
4. İlgilinin okur yazar olmamasına, sağır dilsiz ve kör olup olmamasına göre düzenleme başlıklarından birinin yazılması ve onlara mahsus işlem örneklerine göre yapılması,
5. Maliye Bakanlığınca vergi kimlik numarasının yazılması yolunda uygulama başlatılıncaya kadar vergi kimlik numarası taşıt alım satım işlemlerine (1998/44 sayılı Genel Yazı), Limitet Şirket Hisse Devirlerine (2000/58 sayılı Genelge) ve dava vekaletnamelerine (1989/70, 1990/3 ve 1995/44 sayılı Genelgeler) yazılması,
6- Bu işlem tarafların iştiraki ile yapılabileceği gibi tek taraflı bir irade beyanı (Paylı Mülkiyeti Devam Ettirme Yükümlülüğü başlığı adı altında) dahi yapılabilir.
Düzenleme şeklinde satış vaadi sözleşmesi okur yazar olmayanlar için;
 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...