Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi Sözleşmesi

Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi Sözleşmesi

 

 

 

ZENLEME ŞEKLİNDE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

(OKUR YAZAR OLMAYANLAR İÇİN)

(T.M.K.1009,B.K.22-213,TAPU K.26,N.K.60,72,75,84-89)

............ yılı............. ayının.............. günü.../......... /...... Aşağıda mühür ve imzası

bulunan ben................... Noteri.................................. ,....................... adresindeki dairem­de görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği................. veril­miş.......... gün,................ kayıt ve...................................... seri numaralı, fotoğraflı...... gö­re................. ili,.................. ilçesi,...................................... mahallesi/köyü nüfusuna.... cilt,................. aile sı­ra,......... sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı........................... , ana adı........... doğum ta­rihi.. olan ve...................................... Vergi Dairesinin.................. sicil numarasında kayıtlı

olduğu anlaşılan ve halen.................................. adresinde oturduğunu, okur yazar ol­madığını söyleyen............................................. ile gösterdiği............................... veril­miş............. gün,............................................. kayıt ve seri numaralı, fotoğraflı.................................... gö­re............................................. ili,..... ilçesi,.... mahallesi/köyü nüfusuna............. cilt,.... aile sı­ra,...... sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı , ana adı.. doğum ta­rihi............................... olan ve............. Vergi Dairesinin........................... sicil numarasında kayıtlı ol­duğu anlaşılan, halen...... adresinde oturduğunu, okur yazar olmadığını

söyleyen................................... birlikte bana başvurarak satış vaadi sözleşmesi dü­zenlenmesini istediler.

Her ikisinin de bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okur yazar olma­dığını anladım.

Yanlarında tanık olarak gelenlerden ve gösterdiği............................................ veril­miş.......... gün,.......... kayıt ve.................................... seri numaralı, fotoğraflı........................................ gö­re ili,.......... ilçesi, mahallesi/köyü nüfusuna....................................................... cilt, aile sı­ra,......................................................... sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı.............. , ana adı.......... doğum ta­rihinin......................................................... olduğu anlaşılan........................................................ adresinde oturduğunu söyle­yen..................... ile gösterdiği....................................................... verilmiş.......... gün,.......... kayıt

ve................ seri numaralı, fotoğraflı............................. göre............... ili,................ ilçe­si,.................... mahallesi/köyü nüfusuna........................... cilt,............... aile sıra,........ sıra numaralarında

kayıtlı olup, baba adı................ , ana adı............... doğum tarihinin.................. olduğu an­laşılan...................................... adresinde oturduğunu söyleyen....................... tanık

olarak geldiklerini söylediler.


 

Kendilerinin tanıklığa engel halleri olmadığını sorarak öğrendiğim gibi, ilgilile­rin kimlikleri hakkında ibraz ettikleri belgelerden ve tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum.

Düzenleme şeklinde satış vaadi sözleşmesi yapmak isteyenlerden satmayı vaad

eden........................ şu suretle söze başladı: “(Bu kısma satmayı vaad edenin gerçek

istekleriz yazılacak)” diye sözlerini bitirdi.

Söz alan almayı vaad eden................................ şu suretle söze başladı: “(Bu kısma

alıcının gerçek istekleri yazılacak)” diye sözlerini bitirdi.

Yazılan bu sözleşme tanıklar huzurunda ilgililere açıkça okunup anlatıldı. İlgi­liler sözleşmede yazılı olanların gerçek istekleri olduğunu tanıklar yanında söyledi­ler. Tanıklarında ilgililerin beyanlarının aynen yazıldığını belirtmeleri üzerine sözleş­menin altına ilgililerin sol el baş parmak izleri bastırılarak, tarafımdan imzalandı, mü­hürlendi yılı           ayının................. günü.../..... /......................

SATMAYI VAAD EDEN                                                             ALMAYI VAAD EDEN

ADI VE SOYADI                                                                        ADI VE SOYADI

SOL EL BAŞ PARMAK İZİ                                                         SOL EL BAŞ PARMAK İZİ

TANIK                                      TANIK                                                NOTER

ADI VE SOYADI                       ADI VE SOYADI                       ADI VE SOYADI-ÜNVANI

İMZA                                        İMZA                                  RESMİ MÜHÜR VE İMZA


 

NOT:
1-                İşlem         fotoğraflı yapılır.
2-               lbraz          edilmişse mülkiyet belgesi fotokopisi eklenir.(Tapu vs.)
3-                 Belge        ibraz edilmemişse alıcı ve satıcının beyanları bölümüne “Satıcının mülkiyete ilişkin bir belge ibraz etmemesinin taraflarca kabul edildiği” şeklinde bir not eklen­melidir.


4-   Sözleşmenin tanzimi esnasında ilgililer, sözleşme değerinin arsanın en son emlak vergisi beyannamesinde yer alan emlak vergisi değerinden az olamayacağı hususun­da ikaz edilip, bu ikazında sözleşmede belirtilmesi gerekir.(1995/59 sayılı genelge)


5-                   Maliye    Bakanlığınca vergi kimlik numarasının yazılması yolunda uygulama başlatı­lıncaya kadar, vergi kimlik numarası taşıt alım satım işlemlerine (1998/44 sayılı genel yazı), limitet şirket hisse devirlerine (2000/58 sayılı genelge) ve dava vekaletnamele­rine ( 1989/ 70, 1990/3 ve 1995/44 sayılı genelgeler) yazılmalıdır.


6-                   Kimlik    hakkında tanık dinlenebilir.
 

 


Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...