Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Düzenleme Şeklinde Vekaletname Örnekleri

Düzenleme Şeklinde Vekaletname Örnekleri

 

 

ZENLEME ŞEKLİNDE VEKALETNAME
(OKUR YAZARLAR İÇİN)

( N.K.60,72,84-89)

........... yılı............ ayının............ günü.../....... /...... Aşağıda mühür ve imzası bulu-
nan ben......... Noteri....... ,..................... adresindeki dairemde görev

yaparken yanıma gelen ve gösterdiği.............................. verilmiş............... gün,........... kayıt

ve.............. seri numaralı, fotoğraflı................. göre............. ili,............ ilçesi,............. ma-
hallesi/köyü nüfusuna....................................... cilt,............. aile sıra,... sıra numaralarında kayıtlı olup, ba-
ba adı........ , ana adı.......................................... doğum tarihi................. olan ve................. Vergi Dairesi-
nin............ sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan ve halen............... adre-
sinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen................. bir vekaletname dü-
zenlenmesini istedi.

Kendisini yukarıda yazılı belge ile tanıdığım gibi bu işlemi yapma yeteneğinin
bulunduğunu ve okuryazar olduğunu anladım.

Bunun üzerine...................... şu suretle söze başladı: “(Bu kısma ilgilinin gerçek

isteği yazılacak)” diye sözünü bitirdi.

Yazılan bu tutanak okuması için kendisine verildi. Okudu. Yazılanların gerçek
isteği olduğunu beyan etmesi üzerine ilgili ve tarafımdan imzalandı, mühürlen-
di............ yılı............ ayının............. günü.../....... /......

VEKALET VEREN
ADI SOYADI
İMZA


NOT:
1-                     Niteliği   bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekaletnameler fotoğraflı yapılır.(N.K.Yön.93)
2-                      Tapuda  işlem yapılmasını gerektiren vekaletnamelerin düzenlenmesi sırasında dik­kat edilecek hususlar için 1976/26, 1977/34, 1994/58, 1998/43,49 sayılı genelgelere bakınız.


3-                      İlgilinin  yaşlılık, hastalık veya dış görünüşü itibariyle yeteneğinden şüphe edilmesi veya bu konuda ihbar ve şikayet bulunması dışında rapor alınması tamamen Noterin takdirindedir. (N.K.Yön.91)


4-  Maliye Bakanlığınca vergi kimlik numarasının yazılması yolunda uygulama başla­tılıncaya kadar, vergi kimlik numarası taşıt alım satım işlemlerine (1998/44 sayılı ge­nel yazı), limitet şirket hisse devirlerine (2000/58 sayılı genelge) ve dava vekâletna­melerine ( 1989/ 70, 1990/3 ve 1995/44 sayılı genelgeler) yazılmalıdır.
 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...