Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Genel Vekaletname Örneği

Genel Vekaletname Örneği

 

T Ü R K t Y E C U M H U R t Y E T İ N O T E R L t Ğ İ

 

Yevmiye No :

Tarih :

G E N E L V E K A L E T N A M E

VEKALET VEREN

Adı Soyadı____

Baba Adı_____

TC Kimlik No___

Vergi No_____

Nüfus Kayıt Bilgileri

Adresi______

VEKİL OLAN___


Leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak olan bilumum dava ve takipler ile benimde başkaları aleyhine açtığım veya açacağım dava ve takiplerden dolaylı T.C. mahkeme­lerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve de­recesinde davacı, davalı, müdahil ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle be­ni temsile, hak ve menfaatlerimi temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği tüm muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmaya, iştirak tale­binde bulunmaya, iştirake, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mer­cilere vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını veya düzeltilmesini ta­lep etmeye, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri red etmeye, ka­bule, protesto, ihbarname ve ihtarname keşide etmeye, keşide edilenleri kabule ve bunlara cevap vermeye, yemin teklif etmeye, teklif edilen yemini kabule veya red­de, keşif talebinde bulunmaya, keşif taleplerini redde ve kabule, ihtiyati ve icrai ted­bir alma ve yaptırmaya, icra dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve diğer dev­let dairelerinin tümünde işleri takibe ve intaca ve gerekli işlemleri yaptırmaya, müra- faaya, temyiz-i davaya, kararın düzeltilmesini istemeye, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, yargılama­nın iadesini istemeye, hakimin reddini istemeye, davanın tamamını ve bir kısmını ıs­lah isteminde bulunmaya, açılmış ve açılacak davaları kabule, davadan vazgeçme, feragat ve feragati davayı kabule, ahzu kabza, sulh ve ibraya bu yetkilerinin bir kıs­mı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üze­re birlikte ve ayrı ayrı olmak üzere vekil tayin ettim..
 

 

 

 

 

 

 

 

VEKALET VEREN   :

İmza


 

 

NOTERİ
Tasdik ve imza
ASLININ AYNIDIR


İli       İlçesi          Mahalle/Köy
Cilt No   Aile S.No Birey No

 Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...