Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 16-01-2014

Görevden Uzaklaştırma Tedbirinde Amirin Sorumluluğu Konusu

Görevden Uzaklaştırma Tedbirinde Amirin Sorumluluğu Konusu


Sorumluluğu Gerektiren Haller
Görevden uzaklaştırılan devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen on iş günü içinde soruşturmaya başlanması zorunludur (DMK md.139). Hakkında soruşturma yapılan kimseye isnat edilen suça göre açılan soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırma önleminin alınması zorunlu hale gelmiş olabilir. Oysa, hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadan ihbar ve şikayete dayanarak alınacak bu tedbirin haklı olabilmesi için, davranışı ortaya çıkartacak bir soruşturmanın yapılması gereklidir. Bunun için de gerekli olan süre en çok on iş günü ile sınırlandırılmıştır. On iş günü içinde soruşturmanın başlatılmaması halinde görevden uzaklaştırma tedbiri süre sonunda herhangi bir karara gerek kalmadan kendiliğinden kalkmalı ve memur göreve dönmelidir. Burada yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğince, idarece göreve iadenin de yazılı bir tebligat işlemiyle olması gerektiği yönünde bir düşünce olabilirse de, kanımızca burada süreye bağlı olan bir husus söz konusudur. Sürenin dolmasıyla memura görevi başında bulunma hakkının bir an önce kullandırılması gerekir. Hizmet gerekleri bakımından da kamu hizmetinin sürekliliğini bir an önce sağlama amacıyla ayrıca yazılı bir tebligata gerek olmadığı düşünülebilir. Burada şu sorun ortaya çıkabilir: İdare şayet geçici görevlendirme suretiyle görevden uzaklaştırılan memurun yerine atama yapmışsa bu atamanın kaldırılması gerekir. Görevden uzaklaştırdığı memur üzerindeki bu önlemin kaldırılmasında takdir yetkisi bulunan amirin bu nedenle yargılanmasına gerek yoktur.


Sorumluluğun Esasları
Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, soruşturma sonunda anlaşılan amirlerin hukuki, mali ve cezai sorumluluğu doğar (DMK md. 139/2).
Cezai sorumluluk, Ceza Kanunu esaslarına göre belirlenecek olan sorumluluğu ifade eder. Haksız yere görevden uzaklaştırılan memur bu kararı alan yetkili hakkında adli yargı mercileri önünde ceza davası açabilir. Ayrıca DMK md.25’e göre de, ilgililer şartları gerçekleşmeden görevden uzaklaştırma kararı veren amirler hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet savcısından talep edebilirler.


Hukuki sorumluluk, haksız yere görevden uzaklaştırılan amir hakkında adli yargı önünde açılacak maddi ve manevi tazminatı gerektiren sorumluluk halleridir. Haksız yere görevinden uzak kalan memurun aylık ve sair hakları yönünden uğradığı zararın giderilmesi amaçlanır.

Disiplin sorumluluğu, DMK ve ilgili disiplin yönetmelikleri hükümlerine göre ilgili amir hakkında disiplin soruşturması açılmasıdır,
 

 

Memur Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...