Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 16-01-2014

Görevden Uzaklaştırmanın Süresi ve İtiraz Konusu

Görevden Uzaklaştırmanın Süresi ve İtiraz Konusu


Görevden uzaklaştırma bir disiplin soruşturması gereği olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilmektedir. Bu süre, idarenin derhal soruşturmaya başlaması ve soruşturmanın bitirilmesi için getirilmiş en çok süredir. Bu süre içinde disiplin soruşturması sonuçlandırılmazsa görevden uzaklaştırma tedbiri kendiliğinden kalkar. Bu halde memurun görevine başlatılması zorunlu olup, memuru göreve başlatmayan amir sorumludur.


Görevden uzaklaştırma bir ceza kovuşturması gereği olduğu takdirde, görevden uzaklaştırmaya yetkili amirce (müfettişlerin görevden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amirce) ilgilinin durumu her iki ayda bir incelenerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verilir ve bu karar ilgiliye yazı ile tebliğ edilir. Ceza kovuşturması nedeniyle alınmış görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması için kesin bir süre konulmamıştır. Zira, ceza kovuşturmasının ne zaman biteceği önceden bilinemez. Bu nedenle iki ayda bir memurun durumu incelenmektedir. Eğer memurun göreve dönmesi ceza soruşturması bakımından bir sakınca doğurmuyorsa veya memurun görevine dönmesi sakıncalı değilse hakkındaki bu tedbir kaldırılabilecektir. Bu hüküm, ceza kovuşturması sırasında tutuklu olmayan memurlar için geçerli bir hükümdür. Zira, tutuklu olan memurun tutuklu olduğu süre içinde fiilen görevine dönmesi zaten olanaksızdır. Her iki ayda bir yetkili amir tarafından memurun görevine dönüp dönmemesi hakkında alınacak kararın yazılı olarak sanık memura bildirilmesi gerekir. Bu karara karşı yargı yolu açıktır.


Görevden uzaklaştırma işlemine itiraza gelince; görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin itirazlar genel hükümlere göre yapılır. Konu, İdari Yargılama Usulü Kanununda (İYUK md. 7 vd.) düzenlenmiştir. Buna göre; idari dava açma süresi Danıştay ve idare mahkemelerinde 60 gün, vergi mahkemelerinde ise 30 gün olup, birer idari işlemin tebliğinden itibaren (tebellüğ) ertesi gün birinci gün olmak üzere anılan süreler dikkate alınmalıdır. Hakkında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvuran ilgiliye; idarece 60 gün içinde cevap verilmemesi halinde bu isteğin reddedilmiş sayılacağı (zımni ret) hususu İYUK md.10 ile düzenlenmiştir. İlgililer bu sürenin (60 gün) bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde konusuna göre idari mahkemelerde süresi içerisinde (kural 60 gün) dava açabilirler.
İYUK md.ll’e göre; ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. 60 gün içinde bir cevap gelmezse istek reddedilmiş sayılır (zımni ret). İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi kaldığı yeramirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

Zımnî ret: idarenin kendisine yapılan bir istemi, belli bir süre içinde cevaplamaması durumunda, istemi reddetmiş sayılmasıdır.

DMK, m. 139: Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.
Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan Cezai sorumluluk: Ceza Kanunu esaslarına göre belirlenecek olan sorumluluk.


Hukuki sorumluluk: Haksız yere görevden uzaklaştırılan amir hakkında adli yargı önünde açılacak maddi ve manevi tazminatı gerektiren sorumluluk halleridir.
den itibaren işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır. İlgili üst makama başvurduğu tarihten itibaren işlemeye başlamış bulunan idari dava açma süresini durdurur. Görevden uzaklaştırma kararı atamaya yetkili amirler, müfettişler, valiler ve kaymakamlar tarafından alındığı için itiraz da bu mercilere yapılabilir. Ancak, müfettişler ve kaymakamlar tarafından bu tedbirin uygulanması durumunda itiraz merci değişmektedir. Müfettişler bu tedbiri uygulamışlarsa itiraz merci üst makam olacaktır. Müfettişlerin almış oldukları görevden uzaklaştırma tedbirine karşı yapılacak itirazların atamaya yetkili amire yapılması gerekir. Öğreti de bir kısım yazarlar ve Danıştay, hukuka aykırı bile olsa disiplin cezalarının geri alınamayacağını savunmaktadırlar (Aslan, 2004, s.16).
 

Memur Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...