Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Güvenilirliği ve İşleyişine Karşı Suçlar, Adliyeye Karşı Suçlar İle İlgili Sorular

Güvenilirliği ve İşleyişine Karşı Suçlar, Adliyeye Karşı Suçlar İle İlgili Sorular

 

1. Aşağıdakilerden hangisi zimmet suçu bakımından yanlıştır?
a. Zimmet suçu kamu görevlileri tarafından işlenebilir.
b. Zimmetin konusunu oluşturan malın zilyetliğinin, faile görevi nedeniyle devredilmiş olması gerekir.
c. Kamu görevlisine görevi nedeniyle değil, fakat duyulan kişisel güven nedeniyle zilyetliği devredilen mal üzerinde işlenebilir.
d. Zimmetin konusunu oluşturan mal veya paranın devlete ait olması şart değildir.
e. Zimmetten sağlanacak menfaatin mutlaka faile ait olması gerekmez.


2. Aşağıdakilerden hangisi zimmet suçunun ağırlaştırıcı nedenidir?
a. Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın devlete ait olması
b. Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin çok yüksek olması
c. Suçun, devletin önemli miktarda zarara uğramasına neden olması
d. Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmiş olması
e. Suçun kasıtla işlenmiş olması


3. A vergi dairesinde çalışmaktadır. Vergi dairesine gelen B, çevre temizlik vergisi yatırmak istediğini A’ya bildirir. A çevre temizlik vergisinin belediyeye yatırılması
gerektiğini bildiği halde parayı alır ve cebine koyar. A’nın fiili hangi suçu oluşturur?
a. Zimmet
b. İrtikâp
c. Rüşvet
d. Dolandırıcılık
e. Görevi kötüye kullanma


4. Devlet hastanesinde genel cerrahi uzmanı olan doktor A, ameliyat olması gereken B’den ameliyat için 1000 TL istemiş, bu parayı getirmediği takdirde ameliyat etmeyeceğini B’ye söylemiştir. B’nin oğlu tarafından getirilen parayı alan A, parayı çekmeceye koyarken polislerce yakalanmıştır. A’nın fiili hangi suçu oluşturur?
a. Rüşvet
b. Zimmet
c. İrtikâp
d. Dolandırıcılık
e. Görevi kötüye kullanma


5. Zimmet ve irtikâp suçlarının işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisinin fiili, hangi suçu oluşturur?
a. Görevi kötüye kullanma
b. Denetim görevini ihmal
c. Dolandırıcılık
d. Suç işlemeye tahrik
e. Rüşvete aracılık


6. Aşağıda belirtilenlerden hangisinin rüşvet alması, verilecek cezanın ağırlaşmasına neden olmaz?
a. Yargı görevi yapan
b. Noter
c. Hakem
d. Yeminli mali müşavir
e. Tapu sicil memuru


7. Sağlık müdürlüğünde memur olan A ve B kontrol için gittikleri fırının insan sağlığına aykırı üretim yaptığını görürler ve fırın sahibine kendilerine 5 000 YTL verilirse fırını kapatmayacaklarını bildirirler. Fırın sahibi istenen parayı iki gün sonra öder. A ve B’nin fiili hangi suçu oluşturur?
a. Rüşvet
b. İrtikâp
c. Görevi kötüye kullanma
d. Denetim görevini ihmal
e. Tehdit


8. Belediye başkanı A, işlemleri hızlandırmak için uyması gerektiğini bildiği yasal usule uymadan, belediyeye iki otobüs alarak hizmete sunmuştur. A’nın fiili hangi suçu oluşturur?
a. İhaleye fesat karıştırma
b. Zimmet
c. Görevi kötüye kullanma
d. Dolandırıcılık
e. Rüşvet

 


9. Aşağıdakilerden hangisi iftira suçu konusunda yanlıştır?
a. Suçun konulmasındaki amaçlardan biri adliyenin aldatılmasını önlemektir.
b. Suçlamanın konusu idarî yaptırımı gerektiren bir fiil olabilir.
c. Hukuka aykırı fiil belirli bir kişiye isnat edilmiş olmalıdır.
d. Kendisine hukuka aykırı fiil isnat edilen kimse ölmüş olabilir.
e. Kendisine hukuka aykırı fiil isnat edilen kimse masum olmalıdır.


10. Aşağıdakilerden hangisi adliyeye karşı suçlardan biri değildir?
a. İftira
b. Suç üstlenme
c. Suç uydurma
d. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
e. Denetim görevini ihmal
 

 

Güvenilirliği ve İşleyişine Karşı Suçlar, Adliyeye Karşı Suçlar İle İlgili Soruların Cevabı

1. c Yanlış yanıt verdiyseniz, “Zimmet” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
2. d Yanlış yanıt verdiyseniz, “Zimmet” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
3. b Yanlış yanıt verdiyseniz, “İrtikâp” başlıklı bölümü  yeniden okuyunuz.
4. c Yanlış yanıt verdiyseniz, “İrtikâp” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
5. b Yanlış yanıt verdiyseniz, “Denetim Görevini lhmal” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
6. e Yanlış yanıt verdiyseniz, “Rüşvet” başlıklı bölümü  yeniden okuyunuz.
7. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Rüşvet” başlıklı bölümü  yeniden okuyunuz.
8. c Yanlış yanıt verdiyseniz, “Görevi Kötüye Kullanma” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
9. d Yanlış yanıt verdiyseniz, “İftira” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
10. e Yanlış yanıt verdiyseniz, ‘ ‘Adliyeye Karşı Suçlar” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
 

 

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...