Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Halkı Aşağılama Konusu

Halkı Aşağılama Konusu


TCK’nın 216, maddesinin 2, fıkrasına göre “Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan” kimse cezalandırılır.


Bu hüküm halkın bir kesiminin sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanılarak alenen aşağılanmasının toplum barışı yönünün doğurabileceği sakıncaları önlemeyi, yani kamu barışını korumayı amaçlamaktadır.
 

A. Suçun maddi unsuru, sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak halkın bir kesimini aşağılamaktır,
Aşağılamanın muhatabı olarak gösterilen “halkın bir kesimi” ibaresi son derece belirsizdir, Bununla belli bir sosyal sınıfa, ırka, dine, mezhebe, cinsiyete veya bölgeye mensup olan kişileri anlamak gerekir,
Maddî unsurun gerçekleşmesi için sadece halkın bir kesimini aşağılamak yetmez; bunun sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayandırılmış olması da gerekir,
Buradaki aşağılamadan maksat halkın bir kesimini maddede sayılan hususlara dayanarak küçük düşürmek, hor görmek veya değersiz göstermektir,
Halkın bir kesimine yöneltilen ne tür isnatların veya nitelendirmelerin aşağılama anlamına geldiği toplumda hakim olan anlayışa göre belirlenir, Ancak şu kadarını belirtmek gerekir ki, düşünce özgürlüğünün sınırları içerisinde kalmak şartıyla, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılıklarıyla ilgili olarak halkın bir kesimi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, hatta eleştirmek, aşağılamak olarak nitelendirilemez.
Aşağılamanın “alenen” olması gerekir.
 

B. Bu suç kasıtlı bir suçtur, Kastın varlığı için, aşağılayıcı oldukları bilinciyle halkın bir kesimine aşağılayıcı isnatlarda veya nitelendirmelerde bulunmak iradesi yeterlidir,
 

C. Suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde ceza artırılır (TCK, m,218), Kanunlara Uymamaya Tahrik
TCK’nın 217, maddesine göre “Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde” cezalandırılır,
Bu suçu öngören normla, halkın yürürlükteki kanunlara uymasına ilişkin toplumsal menfaat korunmak istenmektedir,
A. Bu suç herhangi bir kimse tarafından işlenebilir, Halkı kanunlara uymamaya tahrik eden kimse imam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi dinî reislerden biri ise ve bunu görevi arasında işlemiş ise, TCK’nın 219, maddesindeki suç söz konusu olur.
 

B. Suçun maddi unsuru, halkı kanunlara uymamaya alenen tahrikten ibarettir, Kanunlara uymamaya tahrik, kanunları eleştirmekten farklıdır, Eleştiri, sert bir dille olsa bile, uymamaya tahrik sayılmamalıdır,
Buradaki kanun deyimi, bütün kanunları kapsar, Kanun tasarıları, henüz yürürlüğe girmemiş kanunlar ve idarî emirler kanun deyimine dahil değildir.

 


Halkı kanunlara uymamaya sevkedici faaliyeti cezalandıran başka maddeler devardır (TCK, m,319), Bu maddeler ile 217, madde arasındaki sınır net değildir. Tahrik aleni olmalıdır, Aleniyet kavramı daha önce açıklanmıştı.


C. Manevi unsurla ilgili olarak suç işlemeye tahrik suçu ile ilgili olarak söylenenler bu suç yönünden de geçerlidir.

D. Halkı kanunlara uymamaya tahrik fiilinin basın ve yayın yoluyla işlenmesi cezayı ağırlaştırıcı nedendir (TCK, m,218)

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...