Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 17-01-2014

Hukuki Sebepler Çekilmiş Sayılma (Müstafi Addedilme) Konusu

Hukuki Sebepler  Çekilmiş Sayılma (Müstafi Addedilme) Konusu


Memurların kanunlarda öngörülen esaslara uymamak yoluyla memuriyetten çekilmiş sayılmaları genellikle istifa gibi iradi bir hareketin sonucunda ortaya çıkar. Genellikle atamaya yetkili amir kanundaki nedenlere dayanarak ve bir idari işlemle memuru görevinden çekilmiş sayar.
 

DMK’da öngörülen çekilmiş sayılma nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 

• Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak veya stajlarını yapmak için yabancı ülkelere izinli olarak gönderilen memurlar, yol süresi dışında, izinlerinin bitiminde, on beş gün içinde görevlerine dönmek zorundadırlar. Görevine başlamayanlar çekilmiş sayılırlar. Bu nedenle görevinden çekilmiş sayılanlar, aylık ve yol giderleri de içinde olmak üzere kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün giderleri iki kat ödemeye mecburdurlar (DMK md. 79).
 

• Başka yerlerdeki görevlere atanan memurlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden başlayarak onbeş gün içinde o yere hareket ederek, belli yol süresini izleyen iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar (DMK md.62). Başka yerdeki bir göreve atananlardan onbeş günlük süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek koşulu ile on günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile kanıtlanması mümkün zorlayıcı nedenler olmadan, bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayan memurlar, memurluktan çekilmiş sayılırlar (DMK md. 63/son).
 

• Barışta eğitim ve manevra amacıyla veya savaşta muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurlar, terhislerinden sonra, yukarıda belirtilen süreler içinde görevlerine başlamazlarsa, görevlerinden çekilmiş sayılırlar (DMK md.82). Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan ve askerlik görevini tamamladıktan sonra memurluk görevine dönmek isteyenler, terhis tarihinden başlayarak otuz gün içinde daha önce çalıştıkları kuramlarına başvuruda bulunmalıdırlar. Bu şekilde başvuruda bulunan kişilerin kurumları da, başvurma tarihinden başlayarak en çok otuz gün içinde memurluğa dönmek isteyen kişiyi göreve başlatmak zorundadır (DMK md. 83).
 

• Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi kuramlarında veya başka kuramlarda eski sınıflarındaki derecelere eşit bir göreve atanmaları zorunludur. Atandıkları bu göreve başlamayan memurlar, memurluktan çekilmiş sayılırlar (DMK md. 91/2).
 

• Memur, izinsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmadan görevini terk ederse ve bu terk eylemi, kesintisiz on gün devam ederse, bu memur, yazılı başvuru koşulu aramadan, çekilme isteğinde bulunmuş sayılır (DMK md. 94).
 

• Aylıksız izin süresinin bitiminden önce, mazeretini gerektiren nedenin kalkması durumunda memur derhal görevine dönmek zorundadır. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde göreve dönmeyen memurlar, memurluktan çekilmiş sayılırlar (DMK md. 108/5).

Çekilmiş sayılan bir memur, çekilmiş sayıldığı tarihten itibaren bir yıl geçmeden Devlet memurluğuna alınamaz. Görevden çekilmiş sayılan kişinin 3201 sayılı Yasanın 59.maddesinde öngörülen 3 yıllık süre içinde mesleğe yeniden atanması konusundaki başvurusunun açıktan atama koşulları içinde değerlendirilerek sonucuna göre işlem tesisi gerekir. Kişinin başvuru tarihi esas alınarak, bu aşamada kendisine aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesi mümkün değildir. Naklen atandığı yerdeki görevine süresinde başlamama nedeniyle görevden çekilmiş sayılan memurun çekilmiş sayıldığı tarihe kadar geçirdiği süresinin memurluk hizmeti süresinden sayılması gerekir. Yine, mahkumiyetini çekmek üzere cezaevine giren kimseyi özürsüz kabul edip görevden çekilmiş sayma mümkün değildir. Tutuklanan ve gözaltına alınan kimselerin de gözaltı veya tutukluluk süreleri mazeret kapsamı içerisinde değerlendirilir. Süre bitmesine rağmen göreve başlamama halinde görevden çekilmiş sayılırlar. Çekilmiş sayılanlar çekildikleri tarihten itibaren bir yıl süreyle memur olamayacakları için bu süre dolmadan tekrar göreve dönmek için yapılan başvurunun reddi gerekir.

 

Memur Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...