Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 17-01-2014

Hukuki Sebepler Konusu

HUKUKİ SEBEPLER KONUSU


Çekilme


Memurun isteği ile memurluktan ayrılmasına çekilme (istifa) denilir. DMK md.20’de düzenlenen istifa, memurun tek taraflı isteği ile sonuç doğuran, idarenin kabulüne bağlı olmayan bir haktır. Bu hak memurluk statüsünden doğmakta olup, memurun talebi üzerine idarenin o memurdan memuriyet sıfatını kaldırmak üzere yaptığı bir koşul işlemdir. Memura tanınmış bu hak kullanılırken, kamu hizmetinin aksamaması için bazı sınırlamalar getirilmiştir. Dolayısıyla, istifa memura derhal görevini terk yetkisi vermez, yani memur istifa talebini idareye açıkladığı andan başlayarak görevinden ayrılamaz. Ancak, her halükarda çekilme isteği başvuru tarihinden itibaren bir ay sonunda kendiliğinden gerçekleşir. Kimi durumlarda, istifa talebinin belli bir süre (bir aydan az) sonra geçerli olacağı öngörülebilir. Bu durumda sürenin başlangıç tarihi, çekilme isteğinin açıklandığı tarih olarak kabul edilmelidir. Aksi takdirde, çekilme isteğinin idare tarafından öğrenildiği tarih, idareye yapılan yazılı bildirim tarihi, idarenin kayıtlarına istifa isteğinin geçtiği tarih, sürenin işlemeye başlayacağı tarihtir.

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi isteğiyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya kanunun ilgili hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. Yasama organı üyeliğine seçilenlerden tekrar seçilemeyenler veya Seçim Kanunu gereği Devlet memurluğundan istifa edip yasama organı üyeliğine seçilemeyenler ile siyasi partilerin yönetici kadrolarında görev alanlar veya bu partilere üye olanlar devlet memurluğuna alınamazlar. İstifa etmiş bir memur DMK md.97’deki sürelere uymak koşuluyla yeniden memuriyete atanabilir ve md.98’deki koşullar gerçekleşmeden hakkında göreve son verme işlemi tesis edilemez.


İstifa edenlerin yeniden atanabilmeleri için belirli sürelerin geçmesi gerekir. Bu süreleri topluca belirtmek gerekirse; kurumlarından izin alarak ya da kurumlarınca kabul edilebilir bir özre dayanarak istifa edenler 6 ay geçmeden yeniden memur olamazlar. İzinsiz ya da kurumlarınca kabul edilebilir bir özre dayanmadan görevinden ayrılan ve bu ayrılışı on gün sürdüren kişiler çekilme tarihinden başlayarak 1 yıl geçmeden yeniden memur olmazlar. Çekilmede devir ve teslimle yükümlü olup, bunu yerine getirmeyen memurlar 3 yıl geçmeden yeniden memur olamazlar. Olağanüstü durumlarda yerlerine gelen memurlar işe başlamadıkça görevinden ayrılan memurlar hiç bir şekilde yeniden devlet memuru olamazlar. Çekilmiş sayılanlar ise 1 yıl geçmeden yeniden memur olamazlar.
 

 

Memur Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...