Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-01-2014

Kanun Yolları İle İlgili Sorular ve Cevapları

Kanun Yolları İle İlgili Sorular ve Cevapları

 

1. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü kanunyollarını ifade etmektedir?
a. Kesinleşmemiş kararlara karşı gidilen kanun yolları.
b. Kesinleşmiş kararlara karşı gidilen kanun yolları.
c. Cumhuriyet savcısının kararlarına karşı başvurulan kanunyolları.
d. Mahkeme kararlarının sadece hukuki yönden incelendiği kanun yolları
e. Kolluk görevlilerinin yaptığı işlemlere karşı başvurulan kanunyolları.


2. Aşağıdakilerden hangisi olağan kanunyollarındandır?
a. Eski hale getirme
b. Yargıtay C. Başsavcısının İtirazı
c. İtiraz
d. Yargılamanın yenilenmesi
e. Karar düzeltme


3. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü kanunyollarındandır?
a. İstinaf
b. İtiraz
c. Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz
d. Kanun yararına bozma
e. Temyiz


4. Aşağıdaki süjelerden hangisi kanunyoluna başvuramaz?
a. Hakim
b. Savcı
c. Sanık
d. Müdafi
e. Katılan


5. Kanun yoluna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Savcı sanığın lehine veya aleyhine olarak kanun yoluna başvurabilir.
b. Cumhuriyet savcısı, sanık lehine olarak kanun yoluna başvurmuşsa, sanığın onayı olmaksızın bu başvuruyu geri alamaz
c. Kanun yoluna başvurma kural olarak süreye bağlı değildir.
d. Kural olarak kanun yoluna başvurma yazılı olmalıdır.
e. Kanun yoluna başvuru sırasında mercide yapılacak hata başvuranın hakkını ortadan kaldırmaz.


6. I. İtiraz
II. Temyiz
III. Yargılamanın yenilenmesi

Yukarıdaki kanunyollarından hangisi/hangileri bakımından aleyhe değiştirme yasağı geçerlidir?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III


7. CMK’da temyiz süresi hükmün tefhim veya tebliğinden itibaren ne kadardır?
a. Yedi gün
b. On gün
c. Otuz gün
d. On beş gün
e. Bir ay


8. Aşağıdaki kararlardan hangisi temyiz incelemesi sonucunda verilemez?
a. Düşme kararı
b. Onama kararı
c. Bozma kararı
d. Mahkumiyet kararı
e. Islah (düzelterek onama) kararı


9. Kanunyoluna sadece sanık lehine başvurulduğunda, incelemeden sonra verilecek yeni kararın eskisinden daha ağır cezayı içerememesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
a. Aleyhe değiştirme yasağı
b. Bir fiilden iki kere yargılama yapma yasağı
c. Davasız yargılama olmaz ilkesi
d. Kanunyoluna başvurma yasağı
e. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi


10. Aşağıdakilerden hangisi sanık lehine yargılamanın yenilenmesi nedenlerinden birisidir?
a. Yeni yürürlüğe giren kanunun, sanığın işlediği hükmen sabit olan fiili suç olmaktan çıkarması
b. Hükümlünün cezasını çekerken iyi hal göstermesi
c. Hükümlünün antisosyal davranışı nedeniyle pişmanlık duyduğuna ilişkin somut verilerin bulunması
d. Hükme katılmış olan hakimlerden birisinin tarafsızlığından şüpheye düşülebilecek bir nedenin olduğunun sonradan anlaşılması
e. Yemin ettirilerek dinlenmiş olan bir tanığın hükmü etkileyecek biçimde hükümlünün aleyhine kasıtlı olarak gerçek dışı beyanda bulunduğunun anlaşılması

Kanun Yolları İle İlgili Soruların Cevabı
 

1. b Yanıtınız yanlış ise “Kanunyollarının Sınıflandırılması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Kanuny ollarının Sınıflandırılması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. d Yanıtınız yanlış ise “Kanunyollarının Sınıflandırılması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. a Yanıtınız yanlış ise “Kanunyollarına Başvuru Hakkı Olanlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. c Yanıtınız yanlış ise “Kanunyoluna Başvurma Biçimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlış ise “Aleyhe Değiştirme Yasağı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “Temyiz” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yanıtınız yanlış ise “Temyiz” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Temyiz” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. e Yanıtınız yanlış ise “Yargılamanın Yenilenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
 

 


AÖF Ceza Muhakemesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...