Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 22-01-2014

Karar İşlemleri Modülü İle İlgili Sorular

Karar İşlemleri Modülü İle İlgili Sorular

 

1. Mahkeme heyeti tarafından yeterli bilgi ve delillere ulaşıldıktan sonra dava dosyasını kapatan, son kararın verilmesi ve ardından gerekçeli kararın hazırlanması işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini sağlayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karar İşlemleri Modülü
b. Tebligat Modülü
c. Temyiz Modülü
d. İnfaz İşlemleri Modülü
e. Raporlar Modülü


2. Karar İşlemleri Modülü altında ilgili mahkemece verilen cezanın belirli şartlara bağlı olarak ertelenmesi durumunda, suçun tekrar işlenmesiyle ertelenen cezanın infaz işlemleriyle ilgili sisteme bilgi girişinin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
a. CBS’ye İlam Gönderilmesi
b. Kesinleşme Bilgisinin Kaydedilmesi
c. Tecilli İlamın İnfazı
d. Ek Karar Bilgisinin Kaydedilmesi
e. Yargıtay Karar Bilgisinin Kaydedilmesi


3. I- İkametgahı olmayanlar II- Meskeni olmayanlar
III- İş yeri olmayanlar Yukarıdakilerden hangileri ilanen tebligat yapılabilecek adresi meçhul sayılanlardandır?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve III
d. II ve III
e. I, II ve III


4. Davada nihai karar verildikten sonra taraflardan birinin verdiği temyiz dilekçesi ile işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştiği modül aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karar İşlemleri Modülü
b. Tebligat Modülü
c. Temyiz Modülü
d. İnfaz İşlemleri Modülü
e. Raporlar Modülü


5. Aşağıdakilerden hangisi İnfaz İşlemleri Modülü altında yer alan ekranlardan biri değildir?
a. Ceza Fişinin Hazırlanması
b. Emanet Eşya Müsadere/İade Bilgisinin Kayde
dilmesi
c. Harç Tahsil Müzekkeresi Hazırlanması
d. İş Cetveli
e. Tali Karar Fişi Hazırlanması


6. Ceza Mahkemeleri alt sistemi içinden gelen dosyaların, durumlarına göre raporlamasını yapan modül aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karar İşlemleri Modülü
b. Tebligat Modülü
c. Temyiz Modülü
d. Tevzi Modülü
e. Raporlar Modülü


7. Aşağıdakilerden hangisi Raporlar Modülü altında yer alan ekranlar aracılığı yapılabilen işlemlerden biri değildir?
a. Devreden dosyaların listesinin yıllara göre raporlanması
b. İş yükü dağılımına göre dosyaların raporlanması
c. Tutuklu ve acele işlerin listelenmesi
d. Mahkemelerde bulunan esas defterlerinin otomasyon ortamında hazırlanması
e. Gelen dosyaların durumuna, geldiği ve gönderildiği birime ve seçilen kriterlere göre raporlanması


8. Ayrıntılı ceza dosya bilgilerinin görüntülenmesi, faturalı masraf bilgisi kaydı, adli rapor isteme gibi cezaya ait genel bilgilerinin görüntülenmesi için oluşturulmuş modül aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karar İşlemleri Modülü
b. Genel İşlemler Modülü
c. Temyiz Modülü
d. Tevzi Modülü
e. Raporlar Modülü


9. Aşağıdakilerden hangisi Tanımlama İşlemleri alt modülü altında yer alan ekranlardan biridir?
a. Kelime İşlemci
b. Sertifika İstek Ekranı
c. Başkaları İçin Dosya Şifreleme Ekranı
d. İş Cetveli
e. Ara Karar/Tensip Girişi


10. Aynı türden mahkeme sayısının birden fazla olduğu adliye teşkilatlarında, davaların mahkemeler arasında, konularında uzmanlaşmış mahkemeler de göz önüne alınarak eşit olarak dağıtılması işlemleri aşağıdaki modüllerden hangisinin kapsamında gerçekleştirilmektedir?
a. Karar İşlemleri Modülü
b. Tevzi Modülü
c. Temyiz Modülü
d. Genel İşlemler Modülü
e. Raporlar Modülü
 

Karar İşlemleri Modülü İle İlgili Soruların Cevabı

1. a Yanıtınız yanlış ise, “Karar İşlemleri Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise, “Karar İşlemleri Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. e Yanıtınız yanlış ise, “Tebligat Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. c Yanıtınız yanlış ise, “Temyiz Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. d Yanıtınız yanlış ise, “İnfaz İşlemleri Modülü “ konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. e Yanıtınız yanlış ise, “Raporlar Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. b Yanıtınız yanlış ise, “Raporlar Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. b Yanıtınız yanlış ise, “Genel İşlemler Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. e Yanıtınız yanlış ise, “Genel İşlemler Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. b Yanıtınız yanlış ise, “Tevzi Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

 

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...