Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Limited Şirket Ana Sözleşmesi Örnekleri


 

ABC LIMITED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ


 

MADDE 1- KURULUŞ:

Aşağıda, ad, soyad, ikametgah ve uyrukları yazılı kumcular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

1  -.... T.C.Uyruklu olup, .... adresinde mukimdir.

2  -..... T.C. Uyruklu olup, ... adresinde mukimdir.

MADDE 2- ŞİRKETİN ÜNVANI:

Şirketin Ünvanı........ GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİR-

KETl’dir.


 
 


 
 

MADDE 3-
AMAÇ VE KONU:
Şirketin Amaç ve Konusu: 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun, bu kanu­nun tüzük ve yönetmenlikler çerçevesinde belirtilen Koruma, Güvenlik ve Eğitim hizmetle­rinin verilmesidir.
Şirket yürürlükte bulunan tüm mevzuata uymak ve kanun gerektirdiği hallerde izin al­mak kaydı ile, aşağıda yazılı amaç ve konularda faaliyet göstermek için kurulmuştur:


1-    Şahıslar ile her türlü özel ve tüzel statülü: Holding, şirket, tesis, banka, finans kuru­mu, alışveriş merkezi, iş yerleri, turistik tesis, site, tatil köyü, hasta hane, üniversite, fakülte, akademi, yüksek okul, öğretim kurumlan, depo, sağlık tesisleri, enerji san­tralleri, rafineleri, baraj, kara-deniz ulaşım ve nakil vasıtaları, hava meydanları, li­manlar toplu konut alanları, metrolar, gar ve terminaller, spor karşılaşmaları, sahne gösterileri ve toplu gösterilerin yapıldığı alanlar ve yerler ile v.b. tesis işletme toplan­tı ve vasıtaların sabotaja, hırsızlığa soyguna yağmaya, yıkmaya çalışanların işten alı konmasına, sağlık ve vücut bütünlüklerine gelecek tehdit ve tehlikelere karşı koru­mak güvenliklerini sağlamak,
 

2-    Bankalar ve her türlü özel tüzel kişiler, işletmeler ve ticari kuruluşlar arası para nak­lini yapmak, Paraların toplanması, sayılması ve dağıtılması, para naklinin korunması ve güvenliğini sağlamak,
 

3-    Banka Otomatik Vezne Makinelerinin doldurulması, dolu olup olmadığının kontro­lü, tekrar doldurulması, hizmete sokulması ve bakımı,
 

4-    Maaş paketlerinin oluşturulması ve yerlerine teslim edilmesi,
 

5-    Her türlü özel tüzel kişiler, işletmeler ve ticari kuruluşların ekonomik-siyasi-stratejik güvenlik etütlerini hazırlamak, personel güvenlik tahkikatlarını yapmak, bu konula­ra yönelik araştırma ve danışmanlık hizmetini vermek,
 

6-    Yurt içi ve yurt dışında koruma eğitim ve güvenlik eğitim ve öğretimini verecek te­sis kurmak, işletmek koruma ve güvenlik personeli yetiştirmek ve eğitmek, eğitimli personelin görev başı ve tazeleneme eğitimlerini yapmak,
 

7-    Amaçlarına uygun işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut or­taklık ve tesislere iştirak etmek, aracılık etme kaydı ile hisse senetleri ve pay senet­leri ile taahhütlerini satın almak, kendi pay ve hisse senetlerini satmak ve mübadele etmek,
 

8-    Faaliyetleri ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında olmak üzere tüm sektördeki bi­lumum öze kişiler, tüzel kişiler kamu kuruluşları ve bağlı teşekküllerin fizibilite, ta­sarım, iletişim ağı, kuruluş, işletim, eğitim ve re organizasyon ile bu konularla ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına gir­mek,
 

9-    Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayri menkulleri alır satar kiralar ve gerektiğinde kiraya verir,
 

10- Faaliyet konuları ile ilgili olarak bayilik, müesseselik ve acentalıklar alır ve verir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girmek istediği takdirde Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının iznine ve ortaklar kurulunun onayına sunulur ve Türk ticaret kanununun hü­kümlerine göre işleme tabi tutulur.
 

MADDE 4-
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
Şirketin merkezi Ankara’dır.. ili.......................... ilçesindedir. adres değişikli­ğinde ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir. Sanayi ve Tica­ret Bakanlığı’na bildirilir.


Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş ise bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış teb­ligat şirkete yapılmış sayılır.


MADDE 5-
ŞİRKETİN SÜRESİ:
 

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.
 

MADDE 6-
ŞİRKETİN SERMAYESİ:
Şirketin sermayesi herbiri 00.00YTL değerinde 4000 hisseye ayrılmış olup,100.000.00 YTL’dir. Bu sermayenin,
3990 hisse karşılığı 00.000.00YTL’si   
10                                                                                                                           hisse karşılığı 000.00 YTL’si..............
tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4’ü şirke­tin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde, kalan 3/4 ü ise 00/00/2005 tarihinde nakten ödenecektir.


MADDE 7-
İLANLAR :
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Madde hükümleri saklı kalmak suretiyle şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile yedi gün evvel yapılır.


MADDE 8-
ŞİRKETİN İDARESİ
Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.llk 10 yıl için şirket müdürü olarak seçilmiştir.


MADDE 9-TEMSİL VE İLZAM
Şirketi müdürler temsil ederler, şirketi her hususta temsil ve ilzam edecek ortaklar kuru­lu tarafından tespit ve ilan olunur.
Şirketi şirket müdürü 10 yıl süreyle
Şirkete ait gayri menkullerini (taşınmazlarının) alım, satımını, Resmi ve hususi daireler, müesseseler, şirketler ve ortaklar ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdin de temsile,şirket ala­caklarını tahsile ahzu kabza, şirket adına ticari hesap, posta çek hesapları açtırmaya,bu he­saplardan para çekmeye, şirket adına verilmiş bilumum çek ve alacak senetlerini tahsile, bunları ciro ederek teminat olarak kullanmaya, şirket ödemeleri için çek ve senet tanzim et­meye, kambiyo taahhüdünde bulunmaya, şirket adına bankalarda borçlu cari hesaplar aç­maya ve bu hesaplardan para çekmeye, bankalardan teminat mektupları almaya ve verme­ye, şirketi ilzam ederek borç altına sokmaya, taahhütlerde bulunmaya resmi ve özel mües­seslere teklif vermeye ve bu yerlerle sözleşmeler imzalamaya şirket adına yazışmalar yap­maya, şirketi adli idari ve mali mercilerde ve makamlarda sonuna kadar temsile Temsil ve İlzam maddesin inde sözü edilen yetkililerin tamamını kullanmaya şirketi esas mukavelesi­nin amaç ve konu maddesindeki işleri yürütmeye velhasıl bu sözleşmede aksine hüküm bu­lunmayan tüm işleri başlatıp neticelendirmeye, şirketi şirket kaşesi altında münferiden vaaz edeceği imza ile temsil ve ilzama, hatta üçüncü şahıslara vekalet vererek müdürlük yetkisi­nin tamamını veya bir kısmını devredebilir.Ancak şirket müdürü müdürlük sıfatını devrede­mez. Ayrıca 3.şahıslara vekalet vererek şirketin işlerinin yürütülmesini sağlayabilir. İlk 10 yıl
için, şirket müdürlüğüne seçilen       şirket kaşesi altında atacağı münferit
imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam eder.


MADDE 10- HESAP DÖNEMİ :
Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının otuzbirinci günü so­na erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayı­nın otuzbirinci günü sona erer.


MADDE 11- KARIN DAĞITILMASI :
Şirketin safi kârı yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır. safi kârdan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan kâr hissedarların vereceği karara göre ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri nispetinde dağıtılır. Kâra İştirak edenlerle hisse­darlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu’nun 466ncı maddesinin
 

2.                          fıkrasının 3.bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçe eklenir. Kardan bir kısmını pay sahiplerine dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, müstahdemlere ik­ramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket esas sermayesinin en az %51’ni temsil eden his­sedarların kararına bağlıdır.
 

MADDE 12- YEDEK AKÇE :
İhtiyat akçesi, şirket sermayesinin%20’sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ve ihtiyat akçeleriyle kanun ve sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken meblağ, safi kardan ay­rılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.
 

MADDE 13- KANUNİ HÜKÜMLER :
Bu sözleşmede anılan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanır.
 

KURUCU ORTAKLAR Adı Soyadı Adı Soyadı


 

 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...