Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Mahkemenin Yapısı

MAHKEME’NIN YAPISI KONUSU


Mahkeme Sözleşme’ye taraf devletlerin sayısına eşit sayıda yargıçtan oluşur. Mahkeme’de hâlihazırda 47 yargıç görev yapmaktadır. Yargıçlar, her taraf devletin sunacağı üç kişilik aday listesinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından dokuz yıllık bir süre için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkün değildir.


Her ne kadar bir devlet adına seçilmiş olsalar da yargıçlar, o devleti temsil etmezler ve Mahkeme’ye kendi adlarına katılırlar. Yargıçlar tamamen bağımsız olup bağımsızlık ve tarafsızlık ödevleriyle bağdaşmayan hiçbir görev üstlenemezler.


Her ülkenin yargıcı ilke olarak o ülke ile ilgili bütün davaların görüşülmesine katılır. Ulusal yargıcın kendi ülkesi ile ilgili davalara katılmasının temel nedeni, o ülke hukuk sistemi hakkında uzmanlığının olmasıdır. Bunun istisnası, Mahkeme’nin açıkça kabul edilemez nitelikte olan davaların incelenmesi için öngördüğü tek yargıç düzeninde aldığı kararlardır. Bu kararlar, Mahkeme tarafından atanan tek yargıç tarafından alınır ve bu yargıç o ülke tarafından seçilen yargıç olamaz. Ayrıca istisnai durumlarda, yargıçlar yerleşik içtihatla ilgili davaların görüldüğü üç yargıçtan oluşan bir komiteye katılma yönünde davet alabilirler. Buna karşılık ulusal yargıçlar, 7 yargıçtan oluşan Daire’de veya 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire’de görülen, seçildikleri ülkeye karşı davalara her zaman katılırlar.


Mahkeme yargısal görevlerini yerine getirirken, idari ve hukuki konularda destekte bulunan birime Yazı İşleri Müdürlüğü adı verilir. Bu birim hukukçulardan, çevirmenlerden, idari ve teknik personelden oluşur. Mahkeme’de yargıçlar yenilenirken, Yazı İşleri Müdürlüğü Mahkeme’nin kalıcı kurumudur. Yazı İşleri Müdürlüğü, Mahkeme’nin düzenli işlemesini sağlar. Yazı İşleri Müdürlüğü’nde çalışan hukukçuların büyük çoğunluğu sürekli statüde olan ve geldiği devletlerle herhangi bir idari ilişkisi bulunmayan tecrübeli hukukçulardır. Temel görevleri, başından sonuna kadar başvuruların Mahkeme önüne sunulabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmaktır. Bu hukukçuların Mahkeme önündeki müzakerelerde oy hakkı yoktur.


Mahkeme’nin giderleri, Avrupa Konseyi tarafından karşılanır. Mahkeme’nin bütçesi, üye ülkelerin nüfuslarının ve gayri safi milli hâsılalarının hesaba katılmasıyla hazırlanan baremlere göre belirlenen katılım paylarıyla finanse edilen Avrupa Konseyi bütçesinin bir bölümünü oluşturur.
 


İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...