Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 17-01-2014

Memur Kusurların İçtimai Konusu

Memur Kusurların İçtimai Konusu


Kural olarak, bir idari faaliyetten doğan zarar, hem bu faaliyeti yürüten kamu personelinin kişisel kusuruna hem de hizmetin kuruluş ve işleyişindeki düzensizliğe bağlanamaz. Ancak, bazı durumlarda her iki tarafın ya da idarenin kusursuz sorumluluğunu gerektiren hallerin varlığında hepsinin bir arada olması ya da iç içe girmesi mümkün olabilmektedir.Yani, zarara sebebiyet veren olay bir yandan kamu personeline, bir yandan da idareye yüklenebilmektedir. Mevzuatımızda yalnızca AYIM Kanunu md.24’te bu kavrama yer verilmiştir.

Ancak, benzer bir hüküm ÎYÜK ya da Danıştay Kanununda bulunmamaktadır. Öğretide, hizmet kusuru ile kişisel kusurun birleşmesi halinde hem kamu personelinin hem de idarenin doğrudan doğruya ve birinci derecede müteselsilin sorumlu olduğunu, zarara uğrayan kişinin, dilerse tazminat davasını yalnız memura açabileceği; dilerse de doğrudan idarenin dava edilebileceği; bu hal tarzının dışında zarar görenin fiilin tekliğine rağmen, hem görevli hem de idare aleyhine aynı zamanda ve birbirinden bağımsız iki dava açabileceği, ancak bunlardan birinin tazminata mahkum edilmesi halinde, diğeri hakkındaki davanın düşeceği gibi görüşler ileri sürülmüştür (Özgüldür, 1996, s. 114). Bu durum son zamanlarda karşımıza “görev kusuru” kavramı ile çıkmaktadır.


Görev kusuru; personelin hizmetten ayrılamayan kişisel kusurlarıdır. Bu durum geniş anlamda kişisel kusur sayılabilirse de; aslında hizmet kusuru niteliği taşıyan mesleki ve ödevsel bir kusurdur. Görev kusuru anonim nitelikteki hizmet kusurunun ferdileşmiş ve tek bir kişi ya da belli kişilere atfedilebilen halidir. Dolayısıyla hizmet kusuru idareye atfedilmesine karşın, görev kusuru kamu personeli için kullanılan bir kavram olmaktadır (Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 1997/15, K.1997/16). Öte yandan belirtelim ki, Alman memur hukukunda birden fazla memur ortak olarak bir zararın oluşuna sebep olmuşsa tazminattan tamamı sorumludur (Ş78 BBG).


Görev kusuru: Kamu personelinin hizmetten ayrılamayan, fakat anonim nitelikteki hizmet kusurunun ferdileşmiş ve tek bir kişi ya da belli kişilere atfedilebilen halidir.
Kusurların içtimai (birleşmesi) durumuna ilişkin somut bir örnek kurgulayabilir misiniz?


İdarenin sorumluluğunu gerektiren hizmet kusuru görünüşte anonim nitelikte olmasına rağmen gerçekte bir veya birkaç personelin yaptığı hizmetin ve ödevin kural ve gereklerine uyma yükümlülüğüne uymama biçiminde de ortaya çıkmaktadır. Ancak, personelin de bu konudaki aykırı tutum ve davranışları mutlaka hizmet kusuru olmadığı gibi, hizmet kusuru kabul edilenlerin de mutlaka görev kusuru sayılması mümkün değildir. Danıştay kararlarında personelin hizmetten ayrılamayan kişisel eylemlerinden doğan zararların tazmininde genellikle idare sorumlu tutulmaktadır. Nihayet, ne ilgilinin, ne üçüncü kişinin, ne de doğrudan doğruya idarenin veya personelinin yol açtığı söylenemeyecek zararlar idarenin sorumluluğuna yol açmaz. Bu halde idare hukukuna özgü bir tazmin nedeni bulunmaz.
 

 

Memur Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...