Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 17-01-2014

Memurların Mali Sorumluluğu İle İlgili Sorular

Memurların Mali Sorumluluğu İle İlgili Sorular

 

1. Memurların idareye verdikleri zarar hesaplanırken aşağıdaki ölçülerden hangisi esas alınır?
a. Rayiç bedel
b. Emsal bedel
c. Maliyet bedeli
d. Tasarruf değeri
e. Ortalama değer


2. Memurun kişisel kusurundan dolayı yönetimin bireylere ödediği tazminatı, memurdan geri alabilmesi için aşağıdaki yollardan hangisine başvurması gerekir?
a. Memurun maaşından resen kesinti yapması gerekir
b. Memura karşı adliye mahkemelerinde dava açması gerekir
c. Memura karşı idare mahkemesinde tam yargı davası açması gerekir
d. Memura karşı Sayıştay’da dava açması gerekir
e. Memur ile bir anlaşma yapması gerekir


3. Yönetilenlerin uğradıkları zarardan ötürü memura karşı tazminat davası açmalarının yasaklandığı, tazminat davasının doğrudan idareye karşı açıldığı sisteme ne ad verilir?
a. Sorumluluk sistemi
b. Objektif sorumluluk sistemi
c. Sübjektif sorumluluk sistemi
d. Güvence sistemi
e. Tazminat sistemi


4. Kamu görevlileri tarafından işlenen aşağıdaki fiillerden hangilerinde kamu görevlisinin kişisel kusuru olduğu söylenebilir?
I. Polisin gözaltındaki kişiye karakolda işkence yapması
II. Kamu görevlisi sürücünün trafik kurallarını ihlal ederek kaza yapması
III. Kamu görevlisinin görevini yürütürken kin ve düşmanlık gibi sebeplerle başkalarına zarar vermesi
a. Yalnızca I
b. Yalnızca II
c. Yalnızca III
d. I ve II
e. I, II ve III


5. Aşağıdakilerden hangileri bir memurun kişisel sorumluluğu için aranması gereken şartlardandır?
I. Memurun görevi ile ilgili bir eyleminin ya da işleminin olması
II. Kişisel kusurunun varlığı
III. Kusurlu işlem ya da eylem sonucu bir zararın meydana gelmesi
a. Yalnızca I
b. Yalnızca II
c. Yalnızca III
d. I ve II
e. I, II ve III


6. Kamu personelinin hizmetten ayrılamayan, fakat anonim nitelikteki hizmet kusurunun ferdileşmiş ve tek bir kişi ya da belli kişilere atfedilebilen haline ne ad verilir?
a. Görev kusuru
b. Hizmet kusuru
c. Kişisel kusur
d. Objektif kusur
e. Sübjektif kusur


7. Memurun şahsına atıf ve isnat edilebilecek bir kusurdan dolayı kişilere verilen bir zararın idare tarafından tazmin edildikten sonra ilgili memurdan geri istenmesine ne ad verilir?
a. İstihkak iddiası
b. Kamu görevlisine rücu
c. Tazminat davası
d. Objektif sorumluluk
e. Memurun cezalandırılması


8. Ortaya çıkan zarar ile memurun fiili arasında uygun bir nedensellik ilişkisi kurulamıyorsa aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar?
a. Memurun sorumluluğu ortadan kalkar
b. Memurun sorumluluğu azalır
c. Memurun sorumluluğu devam eder
d. Memurun sorumlu olup olmayacağına hiyerarşik üst karar verir
e. Memurun sorumlu olup olmayacağına hakim karar verir

9. Aşağıdaki durumlardan hangisi idare açısından “umulmayan hal” olarak nitelenebilir?
a. Büyük deprem
b. Önceden öngörülmeyecek şekilde savaş çıkması
c. Yıldırım çarpması sonucu bir kişinin ölmesi
d. Sağanak yağmurun yol açtığı selin ürünlere zara vermesi
e. İdareye ait bir aracın lastiğinin patlaması sonucu kaza yapması


10. İdarenin iradesi dışında ortaya çıkan, önceden görülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan harici olaylara ne ad verilir?
a. Umulmayan hal
b. Beklenmeyen durum
c. Mücbir sebep
d. Sürpriz
e. Olağanüstü hal
 

Memurların Mali Sorumluluğu İle İlgili Soruların Cevabı

 

1. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Memurun İdareye Karşı Mali Sorumluluğu” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
2. b Yanlış yanıt verdiyseniz, “Memurun İdareye Karşı Mali Sorumluluğu” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
3. d Yanlış yanıt verdiyseniz, “Memurun Hizmetten Yararlananlara Karşı Mali Sorumluluğu” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
4. e Yanlış yanıt verdiyseniz, “Memurun Kişisel Kusuru ve Hizmet Kusurundan Ayırt Edilmesi” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
5. e Yanlış yanıt verdiyseniz, “Memurun Kişisel Kusuru ve Hizmet Kusurundan Ayırt Edilmesi” başlıklı bölümü tekrar okuyunuz.
6. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Kusurların İçtimai” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
7. b Yanlış yanıt verdiyseniz, “Kamu Görevlisine Rücu” başlıklı bölümü tekrar okuyunuz.
8. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “İlliyet (Nedensellik) Bağı” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
9. e Yanlış yanıt verdiyseniz, “Mücbir Sebep veya Umulmayan Haller” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
10. c Yanlış yanıt verdiyseniz, “Mücbir Sebep veya Umulmayan Haller” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
 

 

 

Memur Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...