Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 17-01-2014

Memurluğun Sona Ermesi İle İlgili Sorular

Memurluğun Sona Ermesi  İle İlgili Sorular

 

1. Devlet memurluğunu sona erdiren sebeplerden biri olan çekilme hukuki niteliği açısından nasıl değerlendirilebilir?
a. Memurun tek taraflı isteği ile sonuç doğuran, idarenin kabulüne bağlı olmayan bir haktır
b. Ancak idarenin kabulüyle memuriyetin sona ermesini sağlayan iki taraflı bir işlemdir
c. Memurla idare arasında yapılmış bir tür idari sözleşmedir
d. İdare tarafından yapılan sübjektif, bireysel bir idari işlemdir
e. Tek taraflı, tespit edici idari bir işlemdir


2. Çekilmede devir ve teslimle yükümlü olup, bunu yerine getirmeyen memurlar aradan kaç yıl geçmeden yeniden memur olamazlar?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5


3. Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak veya stajlarını yapmak için yabancı ülkelere izinli olarak gönderilen memurlar, yol süresi dışında, izinlerinin bitiminde, kaç gün içinde görevlerine dönmedikleri takdirde çekilmiş sayılırlar?
a. 3
b. 5
c. 7
d. 15
e. 30


4. Bir kimsenin devlet memurluğuna alınma şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması ya da memurluğu sırasında bu koşullardan birini kaybetmesi durumunda aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar?
a. Memurun memurluğu sona erdirilir
b. Çekilmiş sayılır
c. Memurluktan ihraç edilir
d. Koşullardaki eksikliği gidermesi için memura süre verilir
e. Memuriyeti devam eder
 

5. Aşağıdaki tedavi masraflarından hangisi genel sağlık sigortası tarafından karşılanamaz?
a. Estetik amaçlı ameliyatlar
b. Tüp bebek tedavi masrafları
c. Kanser tedavisi
d. Uzun süreli romatizmal hastalıkların tedavisi
e. Yurt içinde tedavisi olmadığı için yurt dışında
yapılan tedavi masrafları


6. İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine, yasada öngörülen şekilde tespit edilecek aylık kazancının yüzde kaçı güncellenmek suretiyle gelir olarak bağlanır?
a. 50
b. 60
c. 70
d. 80
e. 90


7. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanabilmek için meslekte kazanma gücünün en az hangi oranda azaldığının tespit edilmesi gerekir?
a. %10
b. %15
c. %20
d. %30
e. %50


8. Memurun memurlukla bağdaşmayan bir görevi kabul etmesi halinde memurluğun sona ermesine ne ad verilir?
a. Bağdaşmazlık
b. İstifa
c. Çekilme
d. Re’sen emeklilik
e. Disiplin suçu
 

9. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun getirdiği yenilikler arasında gösterilebilir?
a. Adına prim ödensin veya ödenmesin 18 yaşın dan küçüklerin, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesi
b. Üniversite mezunu kızların ömür boyu babalarının sağlık sigortasından yaralanabilmeleri
c. Emzirme yardımı, evlenme ve cenaze ödeneklerinin kaldırılmış olması
d. Kadınlar için bir yaş sınırı öngörülmeksizin dokuz bin gün prim ödemek koşuluyla emekli ola bilme imkanının getirilmiş olması
e. Çocuğu olmayan kadınların hiçbir sınırlama olmaksızın çocukları oluncaya değin tüp bebek tedavi masraflarının kurum tarafından karşılanabilmesi


10.Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocuklara bağlanmış olan emeklilik gelir ve aylıkları hakkında aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?

a. Aylıklar kesilir ve bu kişilere ödenmiş olan tutarlar geri alınır
b. Aylıklar kesilir, ancak ödenenler geri alınmaz
c. Aylıklar yarısı oranında azaltılır
d. Hapis cezası verilir
e. Ödenen paralar yüzde yüz zamlı olarak geri alınır.

 

 

Memurluğun Sona Ermesi  İle İlgili Soruların Cevabı

1. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Çekilme” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
2. c Yanlış yanıt verdiyseniz, “Çekilme” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
3. d Yanlış yanıt verdiyseniz, “Çekilmiş Sayılma” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
4. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Koşullarda Eksiklik”başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
5. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Sağlık Hizmetlerinin Süresi” başlıklı bölümü tekrar okuyunuz.
6. c Yanlış yanıt verdiyseniz, “Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
7. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Sürekli İş Göremezlik Geçici İş Göremezlik ve İş Göremezlik Geliri” başlıklı bölümü tekrar okuyunuz.
8. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Bağdaşmazlık” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
9. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Kanunla Getirilen Başlıca Yenilikler “ başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
10. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç, Fiili Hizmet Zammı ve Prim Ödeme İle Devlet Katkısı” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz. 

Memur Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...