Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 17-01-2014

Memurluğun Sona Ermesi Konusu

Memurluğun Sona Ermesi Konusu

Memur hizmet kadrosuna daimi surette girmiş ve kadro içinde kaynaşmış olmakla beraber bu daimilik göreceli olup, memurun görevini kısmen ya da tamamen sona erdirecek nedenlerin mevcudiyeti halinde memuriyet statüsü sona erdirilir. Şu halde memuriyete girişte aranan koşulların memuriyet mesleği süresince birinin veya bir kaçının herhangi bir nedenle yitirilmesi halinde memuriyet sıfatı sona ermektedir. Kadronun kaldırılmasında memur görevinden ayrılmakla beraber memurluk statüsü, hakları saklı olarak devam etmektedir.

Bu yüzden kadronun kaldırılması halinde memuriyet statüsünün sona ermesi söz konusu değildir. Memurluğu sona erdiren bir neden olmayan kadronun kaldırılması halinde memurluk sıfatı tamamen kaldırılmamakta, memurun yalnız bazı yetkileri ve menfaatleri sınırlandırılmaktadır.

Görevden uzaklaştırma da memuriyet mesleğini sona erdirmemektedir. Parlamento üyeliğine (milletvekilliği) seçilme durumunda da memurun memurluk statüsü ile ilgisi ortadan kalkar (İdarenin Tarafsızlığı İlkesi). Ancak, yasal çerçevede devam eden hakları bulunmaktadır. Örneğin, yasa bu gibilere kadro sağlanıncaya kadar, kadrosu kaldırılmışlar gibi kadrosuz aylık vermeyi de kabul etmiştir. Bazı durumlarda ise memur, tamamen memurluk statüsünün dışına çıkar. DMK md.94 vd. maddelerinde, memuriyeti sona erdiren haller düzenlenmiştir. Buna göre memuriyeti sona erdiren haller tabii (doğal) veya hukuki sebeplere dayanabilir. Memuriyetten çıkarılma, koşullarda eksiklik (memurun, memurluğa alınma koşullarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurluğu sırasında bu koşullardan birini kaybetmesi), bağdaşmazlık, memurluktan çekilme, çekilmiş sayılma, çıkarılma, emeklilik ve ölümdür. Ölüm ve fiil ehliyetinin kaybı memuriyeti sona erdiren doğal nedenlerdendir.


Fransız idare hukukunda ya idarenin ya da memurun inisiyatifi ile memuriyet sona ermekte olup, bu sona erme sebeplerinin “disiplin yaptırımı sebebiyle sona erme”, “memurun bir hatası sebebiyle sona erme” ya da “görevin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle sona erme” şeklinde ayırımlara tabi tutulması mümkündür (Peiser, 1992, s.30). Ayrıca bizde olduğu gibi; azil, çekilme, çekilmiş sayılma, emeklilik ve ölüm genel olarak memurluğun sona erme halleri olarak kabul edilmektedir.
 

 

Memur Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...