Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Noter Belgeleri Konusu

Noter Belgeleri Konusu

NOTER
Türk Hukukunda noter ve noterlik müessesesi 1512 sayılı Noterlik Kanunu taraNoterlik bir kamu hizmetidir. fından düzenlenmiştir. Kanuna göre noter, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğine göre uygun olarak yerine getirebilen gerçek kişidir (N.K. m.1). Noter, yapılması kanun ile başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her türlü yasal işlemi düzenlemekle de görevlendirilmiştir. Noterlik Kanunu ve diğer kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak noterin görevidir (N.K. m. 60) (Yılmaz, 2008:193).

 


Noterler hukuk belgesi düzenlemek, düzenlenmiş belgeleri usulüne uygun olarak onaylamak ve de bazı işlemleri tescil etmek şeklinde tasnif edebilecek üç temel ve genel işleri yaparlar. Bu işlemler kanunda tek tek sayılmış ve özetle belirtilmiştir.


Noterlerin görevleri Noterlik Kanunu madde 60’da aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
1. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek,
2. Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak,
3. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak,
4. Bu kanuna uygun olarak dışarıda yazılıp getirilen kâğıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak,
5. Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya getirilen kâğıtlardan örnek çıkarıp vermek,
6. Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek,
7. Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek,
8. Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek,
9. Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak.


Türkiye Cumhuriyeti’nde noterin tanımı şu şekilde yapılabilir: “Noter, Adalet Bakanı tarafından atanan ve görevlendirilen; tarafsız ve dürüst, mesleki uzmanlığa ve bağımsızlığa sahip; bir kamu hizmeti çerçevesinde yasal güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için tarafların iradelerine uygun olarak işlemleri belgelendiren; Noterlik Kanununa uygun olarak dışarıda yazılıp getirilen kâğıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylayan; Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya getirilen kâğıtlardan örnek çıkarıp veren; belgeleri bir dilden diğer bir dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çeviren, protesto, ihbarname ve ihtarname gönderen; taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapan; yasal olarak tescili gereken işlemleri tescil eden; tespit işleri, defter onaylamak, vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflar ile ilgili işler, tebligat işleri, aylık ve yıllık iş cetvelleri verilmesi işleri ile birlikte Noterlik Kanunu ve diğer kanunlar tarafından verilen başkaca görevleri noterlik hukuku kurallarına uygun olarak yapan; kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve yapılmaları kanun ile başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her tür yasal işlemi düzenlemek yetkisine sahip olan, ücretini ilgili taraflardan alan, vergi ödeyen ve ölüm, istifa, meslekten çıkarma ya da yaş haddi nedeniyle görevi son bulan gerçek kişidir.” (Gören, 2010:12).


Noterlikçe düzenlenebilecek sözleşmeler şunlardır: Evlenme sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, miras taksimi sözleşmesi, gayrimenkul bağışlama vaadi sözleşmesi, şirket sözleşmesi, irtifak hakkı vaadi ve ortak mülkin idaresi sözleşmesi, MK 748 göre sükna hakkı sözleşmesi, (BK 507) kaydı hayat şartıyla irat bağlanması sözleşmesi, (BK 511) ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi, kira sözleşmesi, menkul mallarda hibe sözleşmesi, taksim ve ifraz sözleşmesi, evlat edinme sözleşmesi.


Noterlerin yapabileceği başka işlemler olabilir mi düşünelim.
Öncelikle noterlerin ilgililerin fiziki ve hukuki durumlarını tespit zorunlulukları vardır. Çünkü bir hukuki işlemin geçerli olabilmesi bir kısım genel ve özel koşullara bağlıdır. Noter bir hukuki işlem için kendisine müracaat eden kişi veya kişilerin öncelikle kimlik ve adresleri ile yetenek yani hukuki ehliyet ve akli durumunu tespit edecektir. Sonra da bu kişilerin gerçek isteklerini öğrenerek talep edilen hukuki işlemleri buna göre oluşturacaktır.
 

Bu koşullar kimlik tespiti, adres tespiti, yetenek tespiti ve gerçek isteğin tespitidir.

 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...