Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Noterlik Personeli Konusu

NOTERLİK PERSONELİ KONUSU


Noterlik dairesi personeli, noterin emri altında bulunan işe yeter sayıdaki kâtip ve hizmetlilerden meydana gelir (N.K. m. 42). En az iki kâtip bulunan noterliklerde, kâtiplerden biri başkâtiplik görevini yapar.


Başkâtip noterlik dairesinin personelinin şefidir (N.K. m. 43). Noterlik dairesinde bulunan evrak, defter ve demirbaş eşyadan noterle birlikte başkâtip sorumludur.
Noter kâtibi olabilme şartları Noterlik Kanunu m. 44’e göre aşağıdaki gibi belirtilmiştir:


Noter kâtibi olabilmek için Devlet Memurları Kanununda yazılı şartlara sahip bulunmak, ceza veya disiplin kararı ile meslekten çıkarılmış olmamak, altı aylık adaylık süresini geçirmek ve yeterliği noter tarafından onaylanmak şarttır. Yeterliği onaylanmayan aday altı ay daha çalıştırılabilir. Yine başarı göstermezse o noterlikte çalıştırılamaz. Türkiye Noterler Birliği veya odalar tarafından açılacak kursları bitirenler, adaylığa öncelikle alınırlar.


Noter, noter katibi aday hakkında altı aylık adaylık süresinin sonunda bir rapor düzenler.. Bu raporda adayın yeterliği onaylanmışsa aday “Noter Kâtibi” olur. Durum siciline işlenmek üzere rapor ile birlikte Odaya bildirilir. Yeterliği onaylanmayan aday 6 ay daha çalıştırılabilir, yine başarı göstermezse o noterlikte çalıştırılmaz, Bu takdirde noter adayın çalıştığı servisler ve süresini ve adayın yeterliliğinin neden onaylanmadığını gerekçeli olarak açıklayacağı bir raporu Odaya gönderir.


Noterlikte çalışan kâtipler, günümüz koşullarında bilgisayar kullanmayı bilmek zorundadırlar. Ayrıca Noterlik Hukuku konusunda da bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu nedenle noterlikte kâtip olarak yeni çalışmaya başlayan birinin öncelikle Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olması gereklidir. Bu mümkün olmadığı takdirde en azından kâtiplik görevine başlayanların imza yetkisi alabilmeleri için belirli bir süre noterlik hukuk dersi almaları ve uygulanacak sınavda başarılı olmaları ön koşuldur (Özkan, 2008:52).


Türkiye Adalet Akademisi, noter kâtipleri için hizmet öncesi ve hizmet içi çeşitli mesleki kurslar açmaktadır (Türkiye Adalet Akademisi m. 33). Ayrıca, Türkiye Noterler Birliği de noter kâtiplerini yetiştirmek üzere kurs programları düzenlemektedir (N.K. m. 166).
 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...