Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Özel Belgelerde Sahtecilik Konusu

Özel Belgelerde Sahtecilik Konusu


TCK’nın 207, maddesine göre “Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi” cezalandırılır.


A. Bu suçu herhangi bir kimse işleyebilir, Dolayısıyla kamu görevlisi de bu suçun faili olabilir.
 

B. Söz konusu suçun maddi unsuru iki ayrı davranıştan oluşmaktadır.
 

a. Birincisi, sahtecilik fiilinden ibarettir ve Kanun bunu “Bir özel belgeyi sahte olarak düzenlemek” veya “gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek” şeklinde tanımlamıştır.
 

Buradaki “sahte olarak düzenlemek”ten amaç, taklit etmek, yani düzenleyeni gözüken kişi tarafından düzenlenmemiş olan bir belge oluşturmaktır, “Değiştirmek” ise, otantik bir özel belge üzerinde, yetkisiz olarak, yapılan değişikliği, yani eklemeleri veya çıkarmaları ifade eder, Özel bir belgede, bunun tamamlanmasından sonra, düzenleyen tarafından yapılan değişiklikler de değiştirme kavramına dahildir, Değiştirmenin başkalarını aldatacak şekilde olması gerekir.
Taklit ve değiştirme, belgenin doğruluğunu değil, sahihliğini etkilediğinden, bu durumlarla maddi sahtecilik söz konusudur, Kanunumuz özel belge yönünden sadece maddi sahteciliği cezalandırmaktadır, Bu itibarla özel yazının içeriğinin yalan olması sahtecilik suçunu oluşturmaz ve cezalandırılmaz, Buna karşılık gerçek bir hususu kanıtlamaya yönelik olsa bile, taklit ve değiştirme, hukuken önem taşıması şartıyla cezalandırılır, Örneğin, yapılan bir ödemeyi kanıtlamak amacıyla sahte bir alındı makbuzu düzenlenmesi durumunda olduğu gibi.
 

b. Söz konusu suçun varlığı için gerekli olan ikinci davranış, sahte olarak düzenlenmiş (taklit edilmiş) veya değiştirilmiş olan belgenin fail tarafından kullanılmasıdır, Bu itibarla, kullanma fiili gerçekleşmediği sürece, sadece sahtecilik cezalandırılamaz.


Buradaki kullanmanın ne anlama geldiği “sahte belgeleri kullanma” suçları incelenirken ele alınacaktır, Ancak şu kadarını belirtelim ki, bu kullanma, belge sahte olmasaydı hangi amaçlara hizmet edecek idiyse o amaçlar yönünden olmalıdır.


Kullanma fiilinin doğrudan sahteciliği gerçekleştiren fail tarafından gerçekleştirilmiş olması şart değildir.
Sahteciliğin konusunu oluşturan belgenin, sahteliği gerçekleştiren kişinin rızası veya isteği ile başkası tarafından kullanılmış olması halinde de bu şart gerçekleşmiş olur, Sahte bir özel belgenin, bunu sahte olarak düzenleyen veya değiştiren kimsenin isteği veya rızası dışında kullanılması halinde, ancak kullanan yönünden cezai bir sorumluluk söz konusu olabilir (TCK, m,207, f,2)
 

C. Bu suçun tamamlanması için sahte olarak düzenleme (taklit) veya değiştirme yeterli olmadığına ve ayrıca sahte belgenin kullanılması da gerektiğine göre, suç kullanma anında tamamlanmış olur, Ancak failin hedeflediği yararları elde etmiş olması şart değildir.


Doktrin genellikle bu suç yönünden teşebbüsün mümkün olmadığını savunmaktadır.
Ancak kullanılmak üzere ibraz edilen sahte belgeyi karşı tarafın reddetmesi halinde, teşebbüsün kabul edilmesi doğru olacaktır.


Sahteciliğin ilk bakışta anlaşılabilecek biçimde kaba olması suçun oluşmasını engeller, Her ne kadar 207, maddede sadece “değiştirme” ipotezi yönünden başkalarını “aldatacak şekilde” olması şart koşulmakta ise de, aldatıcı olma özelliği “sahte olarak düzenleme” (taklit) ipotezi yönünden de aranacaktır, Aksi halde korunan menfaatlerin ihlali söz konusu olamaz.


D. Özel belgelerde sahtecilik suçu da kasıtlı bir suçtur, Kastın varlığı için, failin sahteciliği istemiş olması yetmez; ayrıca kullanmayı istemiş olması veya üçüncü kişilerin kullanmasına izin vermiş olması da gerekir, Çünkü kullanma cezalandırılabilme şartı değil, suçun kurucu unsurudur.


E. Özel belgelerde sahtecilik fiilinin “Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla” işlenmiş olması cezayı azaltan bir nedendir (TCK, m,211)

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...