Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Konusu

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Konusu


TCK’nın 206, maddesine göre “Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi” cezalandırılır.


A. Bu suç herhangi bir kişi tarafından işlenebilir, Kamu görevlisinin iştirak etmesi mümkündür, Kişinin doğruyu söylemesine rağmen, memur bunu bilerek resmi varakaya yanlış geçirecek olursa 206, maddenin 2, fıkrasındaki gerçeğe aykırı olarak belge düzenleme ipotezi söz konusu olur, Yalan beyanda bulunan kişi tanık, bilirkişi veya tercümen ise ve adli makamlar önünde beyanda bulunurken bu şekilde hareket etmişse başka suçlar gerçekleşebilir (TCK, m,272, 276)


Bir anlayış bu suçu özel kişilerin resmi belgelerde fikri sahteciliği olarak kabul etmektedir. Hatta İtalyan Ceza Kanunu da bu suçu “özel kişi tarafından resmi belgelerde işlenen fikri sahtecilik” kenar başlığı altında düzenlemiştir (m.483). Ancak bu görüş kabul edilemez. Çünkü TCK.nın 206. maddesinde öngörülen ipotez, daha önce incelenen fikri sahtecilikten farklıdır. Burada, aslında muhakeme dışında gerçekleştirilen sahte bir tanıklık söz konusudur. Gerçekten sahtelik, bir belgeye yansımakla beraber bu, belgenin faili tarafından değil, üçüncü bir kişi tarafından gerçekleştirilmededir. Bu itibarla, en fazla olarak dolaylı fikri sahtecilikten söz edilebilir.

imza sahibinin rızası ile özel bir belgeye başkasının imzasını atmanın özel belgelerde sahtecilik suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışmalıdır.


B. Söz konusu suçun maddi unsuru resmi belge düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunmaktır,
Yalan beyan kamu görevlisine, resmi belge düzenlenmesi sırasında yapılmış olmalıdır,
Yalan beyan failin hüviyeti veya sıfatına yani medeni durumuna ilişkin olabileceği gibi düzenlenen belge ile tesbit edilen diğer hususlara da ilişkin olabilir,
Burada yalan beyanın, beyan edilen hususun kanıtlanmasına yönelik bir resmi belgenin düzenlenmesi sırasında yapılmış olması şart değildir,
 

C. Suçun tamamlanma anı ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken özel bir durum söz konusu değildir,
 

D. “Kamu Güvenine Karşı Suçlar”ın manevi unsuru hakkında genel olarak söylenenler, bu suçun manevi unsuru yönünden de geçerlidir.

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...