Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Sahte Belgeleri Kullanma Konusu

Sahte Belgeleri Kullanma Konusu


TCK,’nın 204, maddesinin 1, fıkrası “sahte resmi belgeyi kullanan kişi”nin, 2, fıkrası “sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi”nin 207, maddesinin 2, fıkrası ise “bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi”nin cezalandırılacağını öngörmektedir.


Bu maddelerde öngörülen suçların gerçekleşebilmesi için, kullanılan belgenin sahte olması gerekir.


Kullanma fiilini işleyen kimsenin önceki sahteciliğe iştirak etmemiş olması gerekir, Sahte belgeyi kullanan, sahteciliğin hazırlanmasına herhangi bir şekilde katılmış ise, sahte belgeyi kullanmaktan değil, sahtecilik suçuna iştirakten sorumlu olur.


Sahtecilik suçuna iştirak eden kimsenin ayrıca sahte belgeyi kullanmaktan dolayı cezalandırılması mümkün müdür?
 

A. Bu suçların maddi unsuru sahte resmi veya özel belgeyi kullanmaktır.
İnceleme konusu normlarda öngörülen kullanma, belgenin kanıtlayıcı vasıta olarak kullanılması biçiminde anlaşılmalıdır. Bir başka deyişle belge, sahte olmasaydı hangi amaçlara hizmet edecek idiyse o amaçlardan biri için kullanılmalıdır. Bu nedenle belge sadece bir kağıt olarak kullanıldığında bu suçtan söz edilemez. Örneğin, sahte bir belgenin paket yapmada veya ocağı tutuşturmada kullanılması durumunda olduğu gibi.
 

B. Kullanma ipotezleri sahte belgenin kullanılması anında tamamlanır. Ancak inceleme konusu suç ipotezleri, daha önce bir sahteciliğin gerçekleşmiş olmasını gerektirdiğinden, yapılan sahtecilik, ilgili kısımda açıklandığı anlamda, hukuken önemli değilse kullanma cezalandırılmamalıdır.

C. Sahte belgeleri kullanma suçları kasıtlı suçlardır, Kastın varlığı için kullanılan belgenin sahteliğin bilinmesi gerekir, Bu, kast kavramının bilme unsurunun bir gereğidir,Kastın varlığı için ayrıca belgenin kanıtlayıcı amaçlarla kullanılmak istenmesi de aranır, Fail belgeyi sahih ve gerçekmiş gibi kullanmalıdır, Çünkü onun sahteliğini ortaya koymak için kullanılması halinde, örneğin bir ihbar malzemesi olarak gösterilmesi halinde, kastın varlığı kabul edilemez.


Kullanmanın iradi olması gerektiğinde kuşku yoktur, Bu nedenle sahte bir belgenin, örneğin, arama sonucu adli makamların eline geçmesi veya faile isnat edilemeyen nedenlerle 3, kişilerin eline geçmesi durumunda cezai sorumluluk söz konusu değildir.


D. Kullanılan sahte belgenin “Kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması” cezayı ağırlaştıran neden sayılmıştır (TCK, m,204, f,3),
E. TCK,nın 211, maddesinde öngörülen hafifletici neden bu suç yönünden uygulanabilir değildir, Zira “bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacı” sadece belgede sahtecilik suçu yönünden cezayı azaltıcı neden sayılmıştır, Oysa burada söz konusu olan sahte belgenin kullanılmasıdır.


Sahte olarak düzenlenen resmi veya özel belge başka bir suçun işlenmesi sırasında kullanılacak olursa, hem sahtecilik hem de diğer suçtan dolayı ceza verilir (TCK, m, 212),
 

F. Ceza müeyyidesi yönünden kullanılan sahte belgenin resmi veya özel belge olmasına ve resmi belgelerde kullananın özel kişi veya kamu görevlisi olmasına göre ayırım yapılmaktadır, Kullanılan sahte belge resmi belge ise, kullanma daha ağır şekilde cezalandırılmaktadır, Ayrıca sahte resmi belgenin kamu görevlisi tarafından kullanması daha da ağır şekilde cezalandırılmaktadır (TCK, m,204, f,1,2; TCK, m,207, f,2),

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...