Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Satış Sözleşmesi Örnekleri

Satış Sözleşmesi Örnekleri

 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bir yanda ..........................................................................................  (bu sözleşmede ALICI ola­rak anılmaktadır) ile diğer yanda........................................................ (bu sözleşmede SATICI olarak

anılmaktadır) aşağıdaki sözleşme şartlarını tespit etmişlerdir.

1.  KONU

îşbu sözleşme ..........................  miktarın kağıdın SATICI tarafından ALICIYA satılması ve

SATICININ mali teslim tarihine kadar kendi deposunda saklamasının şartlarını düzenle­mektedir.

2.  SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ

îşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecektir.

3.  TARAFLARIN İRTİBATLARI - FATURA BİLGİLERİ

3.1.   ALICI

Adres                         :

Tel. No                      :

Faks No                     :

E-Posta                      :

Vergi Dairesi              :

V.D. Sicil No             :

3.2.   SATICI

Adres                         :

Tel. No                      :

Faks No                     :

E-Posta                      :

Vergi Dairesi              :

V.D. Sicil No             :

4.   MALIN TESLİM TARİHİ

4.1.                                                                                                                       îşbu sözleşme konusu                  adet ....................................................................................  aşağıda belirtilen tarih­lerde SATICI tarafından ALICIYA teslim edilecek ve ALICI tarafından aşağıdaki maddelerde belirtilen senet SATICIYA iade edilecektir.


 

İŞÇİ

Adı, soyadı, imzası

 
 

Sıra

Cins

Miktar

Teslim Tarihi

Tutar (YTL)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

5.  BEDEL

........................................... ’nin fiyatı KDV dahil................................ YTL. dir (ayrıca yazıy­la yazılacak). ALICIYA daha sonra teslim edeceği malı deposunda saklaması ve/veya başka nedenlerle SATICI bu toplam bedel dışında hiç bir nam altında ve hiç bir nedenle ALICI­DAN başka bedel ve/veya fiyat farkı talep etmeyecektir.

6.   ÖDEME

ALICI ../../2005 Tarihinde ..............................  YTL.’yi (yazıyla da yazılacak) faturası ve iş­bu sözleşmede belirtilen senetlerin usulüne uygun olarak tanzim edilerek kendisine teslimi karşılığında SATICIYA ödeyecektir.

7.   CEZAİ ŞART ve FORCE MAJEUR

7.1.   SATICI bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde ALICI­NIN zarar ve ziyanını karşılamanın yanı sıra ve ..................................................................  YTL ceza­

i                   şartı ayrıca ALICIYA ödeyecektir.

7.2.   SATICI her halde sattığı malı ALICIYA bu sözleşmede belirtilen tarihlerde teslim et­meyi, teslim edemediğinde ALICININ bu sözleşmeden doğan alacaklarını ödemeyi ve malın teslimi taahhüdü açısından zorunluluk halinin olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

8.   SATICI SENETLERİ

8.1.   ALICININ peşin ödemesi ve satılan malın vadeli teslimi nedeniyle SATICI aşağıda belirtilen senetleri ALICIYA 7. maddede belirtilen ödeme tarihinde teslim edecektir.


 

Sıra

Keşide Tarihi

Vade Tarihi

Borçluları

Bedeli

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

8.2.   Bu senetler alacak senedi olup, SATICININ bu sözleşmedeki yükümlülüklerinden birini yerine getirmemesi halinde sonraki tarihli senetlerdeki alacak muaccel olacaktır ve ALICI elindeki senet bedellerinin tamamının ödenmesini vadesini beklemeksizin SATICI­DAN talep edebilecektir.

9.   SÖZLEŞMENİN FESHİ ve SON BULMASI

9.1.   SATICI işbu sözleşmede belirtilen tarihte senetleri teslim etmediği takdirde faturası­nın bedeli kendisine ALICI tarafından ödenmeyeceği gibi işbu sözleşme kendiliğinden fes- holur.

9.2.  SATICI iş bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yine işbu sözleşmede belirtilen tarihlerde yerine getirmediği takdirde ALICI süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir ve elindeki senetlerin tamamının bedelinin ve cezai şartın ödenmesini SATICIDAN talep ede­bilir. Bu halde satıcı her türlü kaybının tazminini de ayrıca talep edebilir.

9.3. Bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin tamamının yerine getirilmiş olması ve ta­rafların bir diğerinden talebi kalmadığında işbu sözleşme kendiliğinden son bulur.

10.  UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MERCİ

îşbu sözleşmeden ya da sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan anlaşmazlıkla­rın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

11.  SÖZLEŞMENİN EKLERİ

Tarafların imza sirküleri ve yetki belgeleri

îşbu .....  sayfadan ve .......  maddeden ibaret sözleşme metnini okuduk, mahiyetini anla­dık ve taraflar adına serbest irademizle imzaladık.

Ankara,..... /...... /2005


 

SATICI

SATICI

 

 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...