Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Ceza Muhakemesi Hukuku Ceza Muhakemesi Adli Teşkilatı ve Muhakeme Süreleri İle İlgili Sorular

1-Soruşturmanın kurallara uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olup soruşturmanın başında bulunan muhakeme süjesi aşağıdakilerden hangisidir?
Sulh Ceza Hakimi
Cumhuriyet Savcısı
Mahkeme Başkanı
Vali
İl/İlçe Emniyet Müdürü
2-Suç işlendikten sonra fiilin ve failin ortaya çıkartılması için faaliyet gösteren kolluğu aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Adli kolluk
İdari kolluk
Siyasi kolluk
İstihbarat kolluğu
Önleyici kolluk
3-Altı aydan üç yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suç işlediği şüphesi ile hakkında kamu davası açılan K.D., kural olarak hangi mahkemede yargılanır?
Sulh ceza mahkemesi
Asliye ceza mahkemesi
Ağır ceza mahkemesi
Özel yetkili ağır ceza mahkemesi
Sulh hukuk mahkemesi
4-A’nın bir kamu kurumunun zararına olarak iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasını gerektiren nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği ileri sürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı A hakkında gerçekleştirdiği soruşturma sonucunda, bu suçu işlediği konusunda yeterli şüpheye ulaşmıştır. Bu durumda Cumhuriyet Savcılığının A hakkındaki kamu davasını açacağı madde yönünden yetkili (görevli) ceza mahkemesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Dava mutlaka sulh ceza mahkemesinde açılmalıdır.
Dava mutlaka asliye ceza mahkemesinde açılmalıdır.
Dava asliye veya ağır ceza mahkemelerinden herhangi birisinde açılmalıdır.
Dava sulh veya asliye ceza mahkemelerinden birinde açılmalıdır.
Dava mutlaka ağır ceza mahkemesinde açılmalıdır.
5-Türkiye’de işlenen suçlar bakımından suçun işlendiği yer belli değilse, hangi yer mahkemesi yetkilidir?
Sanığın son adresinin bulunduğu yer mahkemesi
Sanığın yerleşim yeri mahkemesi
Sanığın yakalandığı yer mahkemesi
Suç şüphesinin ilk ortaya çıktığı yer mahkemesi
Ankara mahkemesinde
6-A hakkında yağma suçundan kamu davası açılmıştır. Bir müdafiin yardımından faydalanmak isteyen A, avukat B’ye giderek kendisinin müdafiliğini yapmasını istemiştir. Oldukça iyi görünümlü olan A’dan iyi bir müdafilik ücreti alacağını düşünen B, önce bir dosyayı görmek istediğini sonrasında kararını kendisine bildireceğini söylemiştir. Daha sonra dava dosyasını görmek için mahkeme kalemine gittiğinde, kalemdeki memur, vekâletnamesi olmaksızın dava dosyasını görmesinin mümkün olmadığını söylemiştir. Olaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Avukatlar vekâletnameleri olmaksızın da dava dosyalarını inceleyebileceklerinden kalem memurunun ifadesi yanlıştır.
Avukatlar ancak müdafi sıfatını kazandıktan sonra dava dosyalarını inceleyebileceklerdir. Nitekim CMK m. 153’de müdafiden söz edilmektedir. Bu nedenle kalem memurunun ifadesi doğrudur.
Müdafiler dava dosyasını ancak kamu davası açılmadan önce görebilirler. Bu nedenle memurun söylediği doğru; ancak gerekçesi yanlıştır.
Avukatlar hiçbir şekilde dava dosyalarını inceleyemeyeceklerinden, memurun söylediği doğru; ancak gerekçesi yanlıştır.
Avukatlar vekâletnameleri olmaksızın en fazla üç kez dava dosyasını inceleyebileceklerinden memurun söylediği husus yanlıştır.
7-Aşağıdakilerden hangisi bakımından zorunlu müdafilik söz konusu değildir?
Tutuklanma talebiyle sorguya sevkedilen 19 yaşındaki Ceren
2 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suçtan yargılanan 16 yaşındaki Aysun
4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı yargılanan 22 yaşındaki Aylin
Akıl zayıflığı bulunan 19 yaşındaki Deniz
Yokluğunda duruşma yapılan ve iki yıla kadar hapis cezası ile yargılanan 20 yaşındaki kaçak sanık Beren
8-Kamu davasına katılma hakkına sahip olanlar, en geç ne zamana kadar katılma talebinde bulunmalıdırlar?
Kamu davası açılıncaya kadar
Duruşma başlangıcında iddianame okununcaya kadar
Duruşmada sanığın sorgusu yapılıncaya kadar
Hüküm verilinceye kadar
Kanunyoluna başvurmak suretiyle, hüküm kesinleşinceye kadar
9-Aşağıdaki yetkilerden hangisi sanığa tanınmayıp sadece müdafie tanınmıştır?
Kanunyoluna başvurma
Delil ortaya koyma
Tahkikatın genişletilmesini isteme
Duruşmada hazır bulunma
Doğrudan soru sorma
10-Bekletici mesele yapma ve nispi yargılamaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Ceza davasının neticesi bakımından gerekli olduğu için, özel hukuka ilişkin bir mesele, ceza mahkemesinde nispi yargılama yolu ile çözülmüşse, ceza mahkemesince özel hukuka ilişkin mesele hakkında verilen son karar, kesin hüküm oluşturur. Bu nedenle aynı konuda hukuk mahkemelerinde dava açılamaz. Nitekim aksi takdirde aynı konuda iki ayrı mahkeme tarafından verilmiş iki farklı karar ortaya çıkabilecektir.
Bir fiilin suç olup olmaması başka bir hukuk alanına ilişkin bir meselenin halline bağlıysa, kural olarak mahkeme nispi yargılama yapmak ya da bekletici mesele sayma konusunda serbesttir. Ancak Anayasaya aykırılık iddiaları konusunda nispi yargılama yapmak mecburidir.
Bekletici mesele yapma zorunluluğunun bulunduğu hallerde, nispi yargılama yapma zorunluluğu da söz konusudur.
Nispi yargılama yapılacak mesele özel hukuka ilişkinse, ceza mahkemesinde bu meseleye ilişkin nispi yargılama yapılırken kural olarak HMK.’nın kuralları değil; CMK.’nın kuralları geçerli olur.
Bir fiilin suç olup olmaması özel hukuka ilişkin bir meselenin halline bağlıysa, ceza davasını görmekte olan mahkeme, özel hukuka ilişkin sorunun hallini bekletici mesele yapmak zorundadır.