Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Ceza Muhakemesi Hukuku Ceza Muhakemesine İlişkin Temel Bilgiler İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesi hukukuna ilişkin doğru bir tanımdır?
Suç işlendiği şüphesine bağlı olarak ortaya çıkan cezai nitelikteki uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak için öngörülen faaliyetleri düzenleyen kurallardan oluşan hukuk dalıdır.
Cezai yaptırıma bağlanmış kurallardan oluşan hukuk dalıdır.
Hukuka aykırı davranışları yaptırıma bağlayan tüm kurallardan oluşan hukuk dalıdır.
Devlet yaptırımına bağlanmış tüm kurallardan oluşan hukuk dalıdır.
Cezai yaptırıma bağlanmış kuralları ihlal edenlerin hangi ceza ile cezalandırılacağını belirleyen kurallardan oluşan hukuk dalıdır.
2-Ceza muhakemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Muhakemedeki bireylerin haklarına saygılı olarak maddi gerçeği bulmak ve cezai uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaktır.
Sanık statüsündeki bireyin suçluluğunu ispatlamaktır.
Sanığın masum olduğunu ortaya koymaktır.
Şekli (Biçimsel) gerçeği bulmak ve uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaktır
Her ne pahasına olursa olsun gerçeği bulmak suretiyle uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaktır.
3-Ceza muhakemesi kurallarının zaman bakımından uygulanmasında geçerli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Kanunilik ilkesi
Derhal uygulanırlık ilkesi
Mülkilik ilkesi
Aleyhe kanunun geçmişe yürümezliği ilkesi
Masumiyet ilkesi
4-Marangozluk işleriyle uğraşan A, iş olarak iyi geçirdiği bir yılın ardından, 05.06.2008’de Demre/Antalya’da bir oda kiralayarak iki aylığına tatile gider. Onun tatile gidişinden iki gün sonra, 07.06.2008 tarihinde, aynı mahallede marangozluk yapan ve A ile rekabet halinde bulunan B, A’nın bahçesinde bulunan marangozluk aletlerini bir gece gizlice kırar. 10.06.2008 tarihinde A’nın komşusu C, A’nın aletlerinin kırılmış olduğunu farkeder ve 12.06.2008 tarihinde tatildeki A’yı arayarak birisinin aletlerini kırmış olduğunu söyler. Bunun üzerine 15.06.2002 tarihinde geri dönen A, aletlerinin kırılmış olduğunu bizzat görür. Ama kimin bu işi yaptığı konusunda hiçbir fikri olmadığı için sağlam kalan aletlerini bir depoya koyarak tekrar tatil yerine döner. Aradan yaklaşık üç ay geçtikten sonra 17.09.2008 tarihinde B’nin devamlı müşterilerden birisinin A ile çalışmaya başlaması üzerine, A ve B’nin araları iyice gerilir. Bir akşam kahvehanede oturdukları sırada tartışmaya başlarlar ve tartışma sırasında B, A’ya “Sana yaptıklarımdan ders almadın herhalde!.. Kalan aletlerini ve dükkanını da harap edeyim de aklın başına gelsin” der. B’nin malına zarar vermesi ve konut dokunulmazlığını ihlal etmesine ilişkin olarak, A’nın şikayet süresinin başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
07.06.2008
10.06.2008
12.06.2008
15.06.2008
17.09.2008
5-TCK’daki şikayet süresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Fiilin öğrenilmesinden itibaren altı aydır.
Fiil veya failin öğrenildiği tarihten itibaren altı aydır.
Fiil veya failin öğrenildiği tarihten itibaren bir yıldır.
Fiil ve failin öğrenildiği tarihten itibaren altı aydır.
Fiilin öğrenilmesinden itibaren bir yıldır.
6-Süreli bir muhakeme işleminde, kusursuz olarak süreyi kaçıran kimse aşağıdaki hukuki yollardan hangisine başvurabilir?
Temyiz
İtiraz
Eski hale getirme
Kanun yararına bozma
Yazılı emir
7- Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesi kurallarının zaman bakımından uygulanmasında geçerli olan ilkenin sonuçlarındandır? a. Yeni bir muhakeme kuralı yürürlüğe girdiğinde gerçekleştirilmekte olan işlemlere etki etmez; sadece gelecekte yapılacak işlemler bakımından sonuç doğurur.
Fiilin işlendiği sırada yürürlükte bulunan muhakeme kuralıyla sonradan yürürlüğe giren muhakeme kuralı arasında fark olursa sanığın lehine olan kural uygulanır.
Fiilin işlendiği sırada yürürlükte bulunan muhakeme kuralıyla sonradan yürürlüğe giren muhakeme kuralı arasında fark olursa sanığın aleyhine olan kural uygulanır.
Yeni bir muhakeme kuralı yürürlüğe girdiğinde, geçmişte eski kanuna göre yapılan işlemler geçerliliğini korumaya devam eder.
Yeni bir muhakeme kuralı yürürlüğe girdiğinde
devam etmekte olan muhakemede yalnızca suçtan zarar görenin lehine olmak kaydıyla etkili olur.
8-Hüküm 01.03.2008 tarihinde tefhim olunmuştur. 09.03.2008 tarihinde sanık hükmü temyiz etmiştir. 10.03.2008 tarihinde yürürlüğe giren kanun ise temyiz süresini bir haftadan on güne çıkartmıştır. Temyiz talebine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Kanun, yürürlüğe girdiği anda gerçekleştirilmekte olan ve gelecekte yapılacak işlemler yönünden hüküm ifade eder. Bu bakımdan on gün içinde kararı temyiz eden sanığın isteği kabul edilmelidir.
Sanığın temyiz isteği kabul edilmelidir. Lehe olan kanunun uygulanması ilkesi gereği sonradan yürürlüğe giren kanun geçmişe yürümeli ve olaya uygulanmalıdır. Buna göre on günlük süre içerisinde yapılan temyiz talebi geçerli kabul edilmelidir.
Sanığın temyiz talebi zamanında yapılmış bir talep değildir. Nitekim işlem gerçekleştirildiğinde yürürlükte bulunan kanuna göre süre dolmuştur. Sonradan yürürlüğe giren kanun ise tamamlanmış işlemlere ve dolmuş sürelere etki etmez.
Sanık yedi günlük süre içerisinde temyiz talebinde bulunduğu için temyiz talebi geçerlidir.
Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği sanığın temyiz talebi kabul edilmelidir.
9-Milletvekili A, partisinin düzenlediği bir miting sırasında tartışmaya başladığı bir vatandaşı silahını ateşleyerek öldürür. Olay yerinde bulunan kolluk görevlileri, gözlerinin önünde gerçekleşen bu olay sonrasında A’yı yakalarlar. Daha sonra savcı, sulh ceza hakiminden gözaltına alınan A’nın tutuklanmasını talep eder. Ancak hakim A’nın yasama dokunulmazlığından faydalandığını gerekçe göstererek tutuklama talebini reddeder. Hakimin kararına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Milletvekili olduğu için A’nın tutuklanmasına ancak Cumhurbaşkanı karar verebilecektir. Bu nedenle yetkisiz olan hakimin görevsizlik yerine tutuklama talebinin reddine karar vermesi hukuka aykırıdır.
Yasama dokunulmazlığından faydalanıyor olması nedeniyle, milletvekili olan A hakkındaki tutuklama talebinin reddedilmesi hukuka uygundur.
Milletvekili dokunulmazlığı sadece kişinin yargılanmasına engel olur; ancak onun hakkında koruma tedbirlerine başvurulmasını engellemez. Bu nedenle tutuklama talebinin reddi kararının gerekçesi hukuka aykırıdır.
Hakimin bu kararı vermeden önce TBMM’nin görüşünü alması gereklidir. TBMM’nin bu yönde bir kararı olmaksızın tutuklama talebinin reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.
A’nın şüphelisi olduğu suç, dokunulmazlığın geçerli olmadığı suçlardan olduğundan hakimin söz konusu gerekçeyle tutuklama talebini reddetmesi hukuka aykırıdır.
10-Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, görmekte olduğu bir dava sırasında, uyuşmazlığın çözümü bakımından yapılması gereken bir muhakeme işlemine ilişkin hüküm bulunduran Türkiye’nin de tarafı olduğu temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası bir sözleşmenin ilgili maddesi ile söz konusu işlem bakımından düzenleme bulunan bir kanun maddesi arasında çatışma olduğunu farketmiştir. Bu durumda mahkemenin ne şekilde hareket etmesi gerektiğine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Kanunlara göre üst norm olduğu için temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmenin hükmü doğrultusunda işlemi yapmalıdır.
Hangisi sonraki düzenleme ise ona göre işlemi yapmalıdır.
Uluslararası sözleşmeler sadece yol gösterici düzenlemelerdir. Devletler yasama faaliyetinde bulunurken sözleşmeleri dikkate alırlar. Ancak buna rağmen yasama sözleşmeye aykırı bir kanun yapmışsa, artık kanunun uygulanması gerekir.
Hangisi önceki düzenleme ise ona göre işlem yapılmalıdır.
Üst norm olduğu için kanuna göre işlem yapılmalıdır.