Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Ceza Muhakemesi Hukuku Dar Anlamda Kovuşturma İle İlgili Sorular

1-I. Olağan kanunyolları II. Olağanüstü kanunyolları III. Hüküm Yukarıdaki muhakeme safhalarından hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda kovuşturma evresi içinde kabul edilmemiştir?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
2-Duruşma günü aşağıdaki muhakeme safhalarından hangisinde belirlenir?
İddinamenin mahkemeye verilmesinden önceki soruşturma evresinde
İddianamenin değerlendirildiği ara muhakemede
Duruşma hazırlığında
Olağan kanunyollarında
Olağanüstü kanunyollarında
3-İddianamenin ve duruşma gününün sanığa tebliği ile duruşma günü arasında en az ne kadar bir süre olması gerekir?
Bir hafta
On gün
On beş gün
Otuz gün
İki ay
4-Aşağıdakilerden hangisi mahkemenin delillerle arada bir vasıta olmaksızın temas etmesini ve onların içeriğine vakıf olmasını ifade eder?
Duruşmanın kamusallığı
Duruşmanın doğrudan doğruyalığı
Duruşmanın sözlülüğü
Duruşmanın yoğunluğu
Duruşmanın bağlılığı
5-I. Duruşma salonunda dileyen herkesin bulunabilmesi II. Duruşma salonunda bulunan kimselerin duyduklarını dışarıda açıklayabilmeleri III. Duruşmanın televizyonda naklen yayın-lanması Kural olarak duruşmanın aleniyeti kapsamında yukarıdakilerden hangisi/hangileri hukuken gerçekleştirilebilir?
Yalnız III
I ve II
II ve III
I ve III
I, II ve III
6-Aşağıdakilerden hangisi bir hüküm çeşididir?
Tutuklama kararı
Durma kararı
Davanın reddi kararı
Kovuşturmama kararı
El koyma kararı
7-Aşağıdaki durumlardan hangisinde beraat kararı verilmez?
Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması
Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması
Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması
Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi
Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması
8-Bir muhakeme şartının gerçekleşmediğinin ancak ileride gerçekleşmesinin mümkün olduğunun anlaşıldığı hallerde, mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini vermelidir?
Davanın reddi
Düşme
Mahkumiyet
Beraat
Durma
9-Aynı olaya ilişkin olarak sanık hakkında önceden verilmiş bir hüküm varsa, mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini vermelidir?
Davanın reddi kararı
Davanın düşmesi kararı
Durma kararı
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
Beraat kararı
10-A hakkında, Eskişehir ağır ceza mahkemesi nezdinde gerçekleştirilen taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma (TCK m.85/2) suçuna ilişkin yargılamada, delillerin ortaya konulmasından sonra hüküm devresine geçilir. Oylama sırasında başkan sanığın suçu işlediğinin sabit olmadığı ve bu nedenle beraat kararı verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirir. Diğer iki üye ise suçun sabit olduğu yönünde görüş bildirir. Ceza bakımından ise kıdemsiz üye 2 yıl, kıdemli üye 3 yıl, başkan ise 7 yıl hapis cezası verilmesi yönünde görüş bildirir. Bu durumda yapılan yargılamaya ve verilecek cezaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Sanık hakkında oylama sonucunda verilecek ceza 3 yıl hapis cezasıdır.
Beraati talep eden başkanın sonradan ceza verilmesi yönünde oy kullanması hukuka aykırıdır. Bu nedenle şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince beraat kararı verilmesi gerekir.
Sanık hakkında oylama sonucunda verilecek ceza 4 yıldır.
Sanık hakkında oylama sonucunda verilecek ceza, sanığın en lehine olan 2 yıldır.
Beraati talep eden başkanın sonradan ceza verilmesi yönünde oy kullanması hukuka aykırıdır. Bu nedenle onun oyu dikkate alınmaksızın, diğer iki üyenin oyları toplanarak ikiye bölünmeli ve sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmelidir.