Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Ceza Muhakemesi Hukuku Kanun Yolları İle İlgili Sorular ve Cevaplar

1-Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü kanunyollarını ifade etmektedir?
Kesinleşmemiş kararlara karşı gidilen kanun yolları.
Kesinleşmiş kararlara karşı gidilen kanun yolları.
Cumhuriyet savcısının kararlarına karşı başvurulan kanunyolları.
Mahkeme kararlarının sadece hukuki yönden incelendiği kanun yolları
Kolluk görevlilerinin yaptığı işlemlere karşı başvurulan kanunyolları.
2-Aşağıdakilerden hangisi olağan kanunyollarındandır?
Eski hale getirme
Yargıtay
Başsavcısının İtirazı c. İtiraz
Yargılamanın yenilenmesi
Karar düzeltme
3-Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü kanunyollarındandır?
İstinaf
İtiraz
Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz
Kanun yararına bozma
Temyiz
4-Aşağıdaki süjelerden hangisi kanunyoluna başvuramaz?
Hakim
Savcı
Sanık
Müdafi
Katılan
5-Kanun yoluna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Savcı sanığın lehine veya aleyhine olarak kanun yoluna başvurabilir.
Cumhuriyet savcısı, sanık lehine olarak kanun yoluna başvurmuşsa, sanığın onayı olmaksızın bu başvuruyu geri alamaz
Kanun yoluna başvurma kural olarak süreye bağlı değildir.
Kural olarak kanun yoluna başvurma yazılı olmalıdır.
Kanun yoluna başvuru sırasında mercide yapılacak hata başvuranın hakkını ortadan kaldırmaz.
6-I. İtiraz II. Temyiz III. Yargılamanın yenilenmesi Yukarıdaki kanunyollarından hangisi/hangileri bakımından aleyhe değiştirme yasağı geçerlidir?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III
7-CMK’da temyiz süresi hükmün tefhim veya tebliğinden itibaren ne kadardır?
Yedi gün
On gün
Otuz gün
On beş gün
Bir ay
8-Aşağıdaki kararlardan hangisi temyiz incelemesi sonucunda verilemez?
Düşme kararı
Onama kararı
Bozma kararı
Mahkumiyet kararı
Islah (düzelterek onama) kararı
9-Kanunyoluna sadece sanık lehine başvurulduğunda, incelemeden sonra verilecek yeni kararın eskisinden daha ağır cezayı içerememesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Aleyhe değiştirme yasağı
Bir fiilden iki kere yargılama yapma yasağı
Davasız yargılama olmaz ilkesi
Kanunyoluna başvurma yasağı
Şüpheden sanık yararlanır ilkesi
10-Aşağıdakilerden hangisi sanık lehine yargılamanın yenilenmesi nedenlerinden birisidir?
Yeni yürürlüğe giren kanunun, sanığın işlediği hükmen sabit olan fiili suç olmaktan çıkarması
Hükümlünün cezasını çekerken iyi hal göstermesi
Hükümlünün antisosyal davranışı nedeniyle pişmanlık duyduğuna ilişkin somut verilerin bulunması
Hükme katılmış olan hakimlerden birisinin tarafsızlığından şüpheye düşülebilecek bir nedenin olduğunun sonradan anlaşılması
Yemin ettirilerek dinlenmiş olan bir tanığın hükmü etkileyecek biçimde hükümlünün aleyhine kasıtlı olarak gerçek dışı beyanda bulunduğunun anlaşılması