Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Ceza Muhakemesi Hukuku Koruma Tedbirleri- I İle İlgili Sorular

1-Toplu olarak işlenmeyen bir suçun şüphelileri bakımından, yol süresi hariç, gözaltı süresi en çok ne kadardır?
24 saat
48 saat
Üç gün
Dört gün
Bir hafta
2-Kural olarak gözaltına almaya aşağıdaki mercilerden hangisi karar verir?
C. Savcısı
Sulh ceza hakimi
Kolluk amiri
Ağır ceza mahkemesi başkanı
Mahkeme
3-Tutuklamanın gerçekleştirilebilmesi için şüpheli veya sanığın suçluluğuna ilişkin olarak en az hangi şüphe derecesinin bulunması gerekir?
Makul şüphe
Basit şüphe
Kuvvetli şüphe
Yeterli şüphe
Genel şüphe
4-Aşağıdakilerden hangisi özel tutuklama nedenlerinden değildir?
İşlendiği yerde suçun halkta infial uyandırması
Sanığın kaçması
Sanığın tanıkları etkilemeye çalışacağına dair kuvvetli şüphe bulunması
Sanığın delilleri yok edeceğine dair kuvvetli şüphe bulunması
Sanığın kaçacağı şüphesini oluşturan somut olguların varlığı
5-Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda, uzatma süresi hariç, tutuklama süresi en çok ne kadardır?
Bir yıl
İki yıl
Üç yıl
Dört yıl
Beş yıl
6-Ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen suçlarda, uzatma süresi hariç, tutukluluk süresi en çok ne kadardır?
Altı ay
Bir yıl
İki yıl
On sekiz ay
Üç yıl
7-I. Hakim II. C. Savcısı III. Vali Tutuklamaya yukarıdakilerden hangisi/hangileri karar verebilir?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III
8-Aşağıdakilerden hangisi CMK’da tutuk¬lamaya alternatif olarak düzenlenmiş bir koruma tedbiridir?
Gözaltına alma
Adli kontrol
Gözlem altına alma
Yakalama
Elkoyma
9-Aşağıdakilerden hangisi adli kontrol kapsamında öngörülen yükümlülüklerden değildir?
Güvence yatırma
Yurt dışına çıkamama
Uyarıcı madde bağımlılığından arınmak için tedaviyi kabul etme
Silah bulunduramama veya taşıyamama
İletişimin denetlenmesini kabul etme
10-Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Koruma Kanununda çocuklara özgü olarak kabul edilen adli kontrol tedbirlerindendir?
Güvence yatırma
Yurt dışına çıkamama
Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmama
İletişimin denetlenmesini kabul etme
Konutunu terk etmeme