Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Ceza Muhakemesi Hukuku Koruma Tedbirleri-II İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi arama emrinde bulunması gereken unsurlardan değildir?
Aramanı nedeni oluşturan fiil
Emrin geçerli olacağı zaman aralığı
Aramayı gerçekleştirecek kolluk görevlilerinin adı, soyadı ve sicil numarası
Aramanın yapılacağı yerin adresi
Aranılacak kişi veya eşya
2-Önleme aramasına gecikmesinde sakınca bulunan hallerde aşağıdaki yetkililerden hangisi karar verebilir?
Mahallin en büyük mülki amiri
C. Savcısı
Belediye başkanı
Kolluk amiri
İl emniyet müdürü
3- I. Hakim II. Cumhuriyet savcısı III. Kolluk amiri Yukarıdakilerden hangisi gerekli şartların varlığı halinde, taşınmazlara, hak ve alacaklara el konulması kararı verebilir?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
4-Aşağıdaki suçlardan hangisi, soruşturulması kapsamında taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma tedbirinin başvurulabileceği bir suç değildir?
Silahlı örgüt kurma
Zimmet
Rüşvet
İrtikap
Hakaret
5-A hakkında k asten öldürme suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sırasında aşağıdaki tedbirlerden hangisine başvurulması mümkün değildir?
Tutuklama
Telekomünikasyonun denetlenmesi
Zorlama amaçlı el koyma
Adli kontrol
Arama
6- İletişimin denetlenmesi tedbiri kapsamında, tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde, soruşturma evresinin bitiminden itibaren en geç ne kadarlık bir zaman dilimi içerisinde Cumhuriyet başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgili kişiye yazılı olarak bilgi verir?
Bir hafta
On beş gün
Bir ay
Üç ay
Altı ay
7-Şüphelinin aşağıdaki yerlerden hangisindeki faaliyetleri teknik araçlarla izlenemez?
Şüphelinin konutundaki faaliyetleri
Şüphelinin akşamları gittiği eğlence merkezindeki faaliyetleri
Şüphelinin sabahları koşu yaptığı parktaki faaliyetleri
Şüphelinin işyerindeki faaliyetleri
Şüphelinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı alışveriş merkezindeki faaliyetleri
8-Teknik araçlarla izleme tedbirine, uzatma süresi hariç en çok ne kadar bir zaman için karar verilebilir?
Bir hafta
İki hafta
Dört hafta
Üç ay
Altı ay
9-Aşağıdakilerden hangisi haksız uygulanması nedeniyle CMK hükümlerine göre tazminat istenebilecek koruma tedbirlerinden değildir?
Elkoyma
Arama
Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi
Tutuklama
Gözaltına alma
10-Hakkında haksız yere tutuklama tedbiri uygulanan A, beraat kararı verildikten sonra, bu tedbirin uygulanması nedeniyle uğradığı zararın tazmini için kural olarak hangi mahkemeye başvurmalıdır? a. Yargılandığı yerdeki asliye ceza mahkemesine
Yargıtay
Ceza Dairesine
Yargılamanın yapıldığı yerdeki asliye hukuk mahkemesine
Hakkında tutuklama kararını veren mahkemeye
Oturmakta olduğu yerdeki Ağır ceza mahkemesine