Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Ceza Muhakemesi Hukuku Soruşturmadan Sonuç Çıkartması İle İlgili Sorular

1-Soruşturmanın başlaması için gerekli olan en az şüphe derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
Suç işlendiği izlenimini veren basit şüphe
Yeterli şüphe
Kuvvetli şüphe
Makul şüphe
Muhtemel şüphe
2-TCK’ya göre altı aylık şikayet süresi ne zaman işlemeye başlar?
Suçun işlenmesinden itibaren
Fiilin öğrenilmesinden itibaren
Failin öğrenilmesinden itibaren
Fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren
Fiil veya failin öğrenilmesinden itibaren
3-Şikayete ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Şikayet hakkı kural olarak suçtan doğrudan doğruya zarar görene aittir.
Şikayet süresi bir yıldır.
Şikayet süresi fiilin işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren başlar
Kovuşturma sırasında şikayetten vazgeçilmesi halinde durma kararı verilir.
İştirak halinde işlenen suçlarda, faillerden sadece birisi hakkında şikayet dilekçesi verilmiş olması halinde sadece o kişi hakkında kovuşturma yapılabilir, şikayetin diğerlerine sirayeti mümkün değildir.
4-Bazı suçlardan dolayı kovuşturma yapılabilmesi için o suç ile menfaatleri ihlal edilen kurumun suç hakkındaki görüşünün alınması zorunluluğunu aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Mütalaa
Talep
İzin
Müracaat
İhbar
5-I. Aleniyet II. Yazılılık III. Dağınıklık Yukarıdakilerden hangisi/hangileri soruşturma evresine ait özelliklerden birisi değildir?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
6-Soruşturmaya yetkili olan makamların suçtan haberdar olur olmaz, kendiliklerinden soruşturmaya başlamaları gerekliliğini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Soruşturmanın kamusallığı
Soruşturmanın kurallara bağlı olmayışı
Soruşturmanın dağınıklığı
Soruşturmanın mecburiliği
Soruşturmanın doğrudan doğruyalığı
7-Soruşturma işlemlerinin farklı zamanlarda, farklı yerlerde, farklı görevlilerce gerçekleştirilebilmesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Soruşturmanın gizliliği
Soruşturmanın dağınıklığı
Soruşturmanın yazılılığı
Soruşturmanın mecburiliği
Soruşturmanın kamusallığı
8-Cumhuriyet savcısı, soruşturma sonucunda yeterli şüphe oluşturan delil elde edilememesi halinde aşağıdaki kararlardan hangisini verir?
Mahkumiyet kararı
Beraat kararı
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
Düşme kararı
Davanın reddi kararı
9-Aşağıdakilerden hangisi iddianamenin iadesini gerektiren nedenlerden değildir?
Delillerin iddianamede gösterilmemiş olması
Suçun önödemelik olması ve bu yola başvurulmaması
Suçun uzlaştırmaya tabi olması ve bu yola başvurulmaması
Soruşturmanın eksik gerçekleştirilmiş olması
Fiilin hukuki nitelendirmesinin yanlış yapılması
10-I. Kamu tüzel kişilerine karşı işlenmiş ve takibi şikayete tabi olan suçlar II. Gerçek kişilere karşı işlenmiş ve takibi şikayete bağlı olan suçlar III. TCK m. 116 kapsamındaki konut dokunulmazlığını ihlal suçları Yukarıdaki suçlardan hangisi/hangileri bakımından uzlaşma mümkündür?
Yalnız I
Yalnız III
II ve III
I ve III
I, II ve III