Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Bir Kamu Geliri Olarak Harçlarla İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi harçlara ilişkin olarak söylenemez?
Toplam kamu gelirlerine karşılık oluştururlar.
Malî güce göre alınırlar.
Kamu hizmetlerine karşılık oluştururlar.
Toplam talebe göre belirlenirler.
Toplam arza göre belirlenirler.
2-Aşağıdakilerden hangisi harçların özelliklerindendir?
Kanunla ya da kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak idarî işleme dayanarak alınması
Özel kurumlar tarafından alınması
Harca konu hizmetin ticarî ve sınaî nitelikte olmaması
Belirli bir hizmet ya da izin verme karşılığında alınması
Harca konu hizmetten yararlanmanın isteğe bağlı olması
3-Aşağıdakilerden hangisi harçların alınma nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
Kamu hizmetlerine kaynak sağlama
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımına aracılık etme
Toplumsal adaleti sağlama
Toplumsal barışı sağlama
Kamu hizmetlerinin kötüye kullanımlarını önleme
4-Türk hukuk tarihinde menkul ve gayrimenkul harçlarının temellerinin atılmasına neden olan ilk gelişme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
Senedi İttifak
Tanzimat Fermanı
Islahat Fermanı
I. Meşrutiyet’in ilânı
II. Meşrutiyet’in ilânı
5-Aşağıdakilerden hangisi 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun ihdas edilmesindeki temel gerekçeyi oluşturmaktadır?
Harç mevzuatının dağınık olması
Kamu hizmetlerine kaynak oluşturma ihtiyacı
Vergi tekniğine uygun bir harç mevzuatına duyulan ihtiyaç
Yabancı ülke hukuk sistemlerinden etkilenme
Yeni Anayasa’nın yürürlüğe girmesi
6-Vergiler ile harçların karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Vergiler devlete, harçlar özel sektöre ödenir.
Vergiler esas itibariyle karşılıksızdır, harçlar ise belirli bir hizmet karşılığında alınır.
Vergiler merkezi hükümet, harçlar ise yerel yönetimler tarafından alınır.
Vergiler kamu hukuku, harçlar ise özel hukuk kurallarına tabidir.
Vergiler yılın her döneminde, harçlar ise sadece mali yılın sonunda ödenir.
7-Vergi, resim, harç karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Vergi ve harçlar zorunlu ödemeler olduğu halde resimler zorunlu ödeme değildir.
Vergi gelirleri genel bütçe içinde yer alırken, harçlar ve resimler genel bütçede yer almaz.
Vergiler karşılıksız, harçlar hizmetten yararlanma karşılığında alındığı halde, resim bir hizmetten yararlanma karşılığında veya bir hakka sahip olma karşılığında alınabilir.
Vergi karşılıklı olduğu halde, resim ve harçlarda karşılık sözkonusu değildir.
Vergi ve resim genel idari hizmetler karşılığında toplanırken, harçlar belediye hizmetleri için toplanmaktadır.
8-Aşağıdakilerden hangisi harç tahsil eden kuruluşlar ile parafiskal kurumların özelliklerinden ortak özelliği olabilir?
Sundukları hizmetten (teorik olarak) yararlanma serbestisine sahip olunması
Devlet bütçesine dâhil olmaları
Yarattıkları kamu faydasından herkesin yararlanabilmesi
Faaliyetlerini kendi gelirleriyle finanse etmeleri
Devlet kuruluşu olarak görev yapmaları
9-Aşağıdakilerden hangisi parafiskal gelirler ile harçların ortak özelliği olabilir?
İlgili kurumların bütçelerinde muhasebeleştirilmesi
Kamu hizmeti gören kurumların finansmanı için alınması
Devletin egemenlik gücüne dayanılarak alınması
Vergi benzeri gelir olması
Devlet bütçesinde yer almaması
10-Vergi ve şerefiyeyi harçlardan ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
Bir izin karşılığı alınmaları.
Şehirlerin finansmanında kullanılmaları
Yapılan hizmetin karşılıksız olması.
Hukuki cebir altında alınmaları
Belediyelerin önemli bir gelir kalemi olması