Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Bir Mali Yükümlülük Olarak Damga Vergisinin Tanımı İle İlgili Sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinin tanımını verir?
Ofislerde bulundurulan damga, kaşe ve mühür gibi malzeme için ödenmesi gereken bir vergidir.
Damga, kaşe, mühür hazırlatmak isteyenlerin ödemekle yükümlü olduğu bir vergidir.
Kağıt ticareti yapanların ödemek zorunda olduğu bir vergidir.
Bireyler ve topluluklarının kendi aralarında veya devletle yaptıkları hukuki işlemler dolayısıyla düzenlenen, bir hususu ispat ve belli etme niteliğini taşıyan kâğıt ya da belgeler üzerinden alınan bir vergidir.
Damga, kaşe, mühür gibi malzeme hazırlayıp satmak işi ile iştigal edenlerin ödemesi gereken bir vergidir.
2-I. Damga vergisi aslında resim niteliğinde bir cebri kamu geliridir. II. Damga vergisinde karşılıklılık söz konusudur. III. Damga vergisi sadece tek taraflı hukuki muameleler için alınır. IV. Damga vergisi hukuki muamele vergilerindendir. V. Damga vergisi merkezi yönetim tarafından tahsil edilen bir vergidir. Damga vergisine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız V
I ve II
II ve III
3-Damga vergisinin niteliklerine dair aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Dolaysız (vasıtasız) bir vergidir.
Özel nitelikte bir vergidir.
İktisadi muamele vergisidir.
Sübjektif (şahsi) bir vergidir.
Cebri bir kamu geliridir.
4-Aşağıdakilerden hangisi Damga Vergisi Mevzuatı içinde yer almaz?
Bakanlar Kurulu Kararları
Kanun Hükmünde Kararnameler
488 Sayılı Kanun
Genel Tebliğler
Özelgeler (mukteza)
5-Damga vergisi hangi kavram üzerine bina edilmiş bir mali yükümlülüktür?
Gelir
Servet
Harcama
İktisadi işlem
Kağıt
6-Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde kâğıt terimi için verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Yazı yazmak, baskı yapmak, bir şey ambalajlamak gibi amaçlarda kullanılabilen, hamur durumuna getirilmiş bitkisel liflerden yapılan kuru ve ince yaprak
Üzerine yazı ile bir husus aktarılmış olan okunmaya elverişli her türlü matbaa
Yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler
Kişilerin kimliklerini ve medeni hallerini tespite yarayan ve gerektiğinde yetkili makamlara ibraz edilmesi gereken belgeler
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart
7-Damga vergisinde vergiyi doğuran olay ne zaman gerçekleşmiş sayılır?
Kağıdın imal edilmiş olması
Kağıdın basılmış olması
Kağıdın düzeltilmiş olması
Kağıdın düzenlenmiş olması
Kağıdın tüketilmiş olması
8-Aşağıdaki durumlardan hangisinde damga vergisi borcu kural olarak doğmaz?
Vergiye tabi bir kâğıdın İsveç’in Göteborg kentindeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğunda düzenlenmesi
Vergiye tabi bir kâğıdın İsveç Krallığı’nın Ankara’daki konsolosluğunda düzenlenmesi
Vergiye tabi bir kâğıdın Habur Sınır Kapısı’nda düzenlenmesi
Vergiye tabi bir kâğıdın İstanbul’daki Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’nde düzenlenmesi
Vergiye tabi bir kâğıdın Dağlıca Sınır Karakolu’nda düzenlenmiş olması
9-Mektuplar aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde damga vergisine tabi olmaz?
Mektup sadece haberleşme amacıyla kullanılan bir belge niteliğinde ise
Mektup vergiye tabi kâğıtlar ile aynı niteliğe sahip ise
Mektup vergiye tabi kâğıtların yerini alıyor ise
Mektup vergiye kâğıtların hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin ise
Mektup vergiye kâğıtların hükümlerinin bozulmasına ilişkin ise
10-Aşağıdakilerden hangisi Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablo kapsamında damga vergisi ile yükümlendirilmiş kağıtlardan biri değildir?
Mukavelenameler
Makbuzlar
Bilançolar
Vergi beyannameleri
Pasaportlar