Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Damga Vergisinde Vergilendirmede Özellik Taşıyan Durumlar İle İlgili Sorular

1-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar ve nispette damga vergisine tabi olur.
Suretler maktu esasta damga vergisine tabi tutulur.
Aslı gibidir kaşesi basılarak onaylanmış kâğıt fotokopileri suret sayılır.
Araya karbon konularak bir defada imza edilerek düzenlenmiş kâğıt kopyaları suret sayılır.
Her bir kopyası ayrı ayrı imzalanmış kâğıtlar nüsha sayılır.
2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aynı işlem için birden fazla kâğıt düzenlendiğinde kural bunlardan her biri için ayrı ayrı damga vergisi alınmasıdır.
Bir kâğıtta birden fazla akit veya işlem toplanmışsa her koşulda bu akit ve işlemler ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulur.
Bir kâğıtta birden fazla akit veya işlem toplanmış olsa da her zaman için kâğıt akit ve işlemlerden sadece biri için damga vergisine tabi tutulur.
Bir kâğıtta toplanan birden fazla akit veya işlem bir asıldan doğmuş ve bunların birbirine bağlı ise kâğıt bu işlemlerin her biri için ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulur.
Bir kâğıttaki işleme asıl işlemin taraflarından başka bir kimsenin akit ve işlemi eklenmiş ise kâğıt bu işlemlerden sadece en yüksek vergi alınmasını gerektireni için bir defa damga vergisine tabi tutulur.
3-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Şekli kanunlarda belirtilmiş olan kâğıtlar açısından nitelik tayini kâğıdın ilgili kanundaki adına bakılarak yapılır.
Şekli kanunlarda belirtilmemiş olan kâğıtlar açısından nitelik tayini kâğıt üzerindeki yazının içerdiği hüküm ve anlama bakılarak yapılır.
Gerçek niteliği farklı olduğu halde sırf vergiden kaçınmak, daha az damga vergisi ödemek amacıyla başka bir isim altında düzenlenen bir kâğıtta vergileme kâğıdın gerçek niteliği dikkate alınarak yapılır.
Kâğıdın damga vergisi açısından durumu belirlenirken özüiçeriği değil fakat şekli dikkate alınır.
Kâğıtta başka bir kâğıda atıf yapılmış ve atıf yapılan kâğıt vergilendirmeyi gerektirecek şekilde tekemmül etmemiş ise buna gönderme yapan kâğıtlardan da vergi alınamaz.
4-Aşağıdaki kâğıtlardan hangisinde ilgili yasa hükmü uyarınca belli para göstermek zorunlu değildir?
Ücreti mukabilinde bankanın kiralık kasa tahsis etmesine dair sözleşme
Banka tarafından tüketici kredisi verilmesine dair sözleşme
Tefeciden alınan borcun faizi ile birlikte geri ödeneceğine dair verilen taahhütname
İki tacir arasında cari hesap şeklinde yürütülecek olan ticari ilişki kurulmasına dair sözleşme
Mevcut çeklerin bir faktoring şirketine devri suretiyle finansman sağlanmasına dair mukavelename
5-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Damga vergisine tabi olan bir kâğıdın yabancı para cinsinden tutar içermesi mümkün değildir.
Yabancı para cinsinden tutar içeren bir kâğıdın damga vergisine tabi tutulması mümkün değildir.
Yabancı para cinsinden tutar içeren bir kâğıdın damga vergisi de yabancı para cinsinden alınır.
Yabancı para cinsinden tutar içeren bir kâğıdın damga vergisi yabancı paranın Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar üzerinden Türk parasına çevrilmesi suretiyle Türk parası cinsinden alınır.
Yabancı para cinsinden tutar içeren bir kâğıdın damga vergisi ilgili yabancı paraya serbest döviz piyasasında karşılık gelen kur üzerinden Türk parası olarak ödenir.
6-Damga Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın niteliğine bakılacağı ve buna göre (1) sayılı tabloda yazılı vergisinin bulunacağı yönündeki hüküm hangi yasanın 3. maddesi ile paralel bir düzenleme içerir?
Ceza Muhakemesi Kanunu CMK
Hukuk Muhakemeleri Kanunu HMK
İdari Yargılama Usulü Kanunu İYUK
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun AATUHK
Vergi Usul Kanunu VUK
7-Şekli kanunlarda belirtilmiş olan kâğıtların nitelikleri tayin edilirken aşağıdakilerden hangisi esas alınır?
Sadece kağıdın üzerinde yazılı olan tutara bakılır.
Kâğıdın ilgili kanundaki adına bakılır.
Kağıt üzerinde yazılı tutar ile birlikte kağıdın niteliğine bakılır.
Kâğıt üzerindeki yazının içerdiği hüküm ve anlama bakılır.
Kağıdı düzenleyenin hukuki konumuna bakılır.
8-Damga vergisi uygulamasında her biri hukuken aynı hüküm ve ispat gücüne sahip olmak üzere birden fazla düzenlenmiş kâğıtlardan her birine ne ad verilir?
Kupon
Suret
Nüsha
Bası
Lot
9-Aynı işlem için birden fazla kâğıt düzenlendiğinde damga vergisi açısından nasıl bir uygulama yapılır?
Vergide mükerrerlik durumunu engellemek için kağıttan hiç vergi alınmaz.
Kural olarak her bir kağıt için ayrı ayrı damga vergisi alınır.
Kağıttaki asıl işleme eklenen işlem için ayrıca damga vergisi alınır.
Aynı kâğıt içerdiği her bir işlem için ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulur.
Aynı kâğıtta yer alan bir asıldan doğmuş ve birbirine bağlı birden fazla işlemden sadece en yüksek vergi alınmasını gerektireni için kâğıt bir defa damga vergisine tutulur.
10-Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlar nasıl damga vergisine tabi tutulur?
Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlardan hiçbir şekilde damga vergisi alınamaz.
Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlar içerdikleri tutar ne olursa olsun sadece 100 USD tutarında maktu damga vergisine tabidir.
Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlar üzerinde yazılı paralar belirlenmiş esaslara göre Amerikan dolarına (USD) çevrilerek damga vergisine tabi tutulur.
Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlar üzerinde yazılı paralar belirlenmiş esaslara göre Avroya (euro) çevrilerek damga vergisine tabi tutulur.
Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlar üzerinde yazılı paralar belirlenmiş esaslara göre Türk parasına çevrilerek damga vergisine tabi tutulur.