Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi İcra ve İflas Harçları İle İlgili Sorular

1-îcra ve iflâs harçları aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmektedir?
Harçlar Kanunu
îcra ve iflâs Kanunu
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
Tahsili Emval Kanunu
2-îlâmsız icra takiplerinde alacaklının mahkemeye başvurması halinde alınacak mahkeme harçlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Peşin harcın mahsubu yoluna gidilir
Peşin harcın yarısının mahsubu yoluna gidilir
Peşin harcın üçte birinin mahsubu yoluna gidilir
Peşin harcın üçte ikisinin mahsubu yoluna gidilir
îcra harçlarından bağımsız mahkeme harçları ödenir.
3-iflâs yolu ile takip yapan alacaklı, bundan vazgeçerek icra yolu ile takip yapmak için icra dairesine başvurduğunda alınacak başvurma harcına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Harç alınmaz
Harcının üçte biri alınır
Harcının üçte biri alınır
Harcının onda biri alınır
iflâs yolu ile takip yapan alacaklı, bundan vazgeçerek icra yolu ile takip yapmak için icra dairesine başvurduğunda alınacak başvurma harcına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Harç alınmaz, b. Harcının tamamı alınır, c. Harcının üçte biri alınır, d. Harcının onda biri alınır, e. Harcının beşte biri alınır,
4-îcra takibinde haczedilen mal satılmadan önce icra takibinden vazgeçilmesi halinde, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının ne kadarı alınır?
Tahsil harcının tamamı
Tahsil harcının yarısı
Tahsil harcının üçte ikisi
Tahsil harcının üçte biri
Tahsil harcının dörtte biri
5-Haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra icra takibinden vazgeçilmesi durumunda, icra takibinden vazgeçildiğinin tutanağa yazılması için ne kadar tahsil harcı alınır?
Vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı
Vazgeçilen miktara ait tahsil harcının tamamı
Vazgeçilen miktara ait tahsil harcının üçte biri
Vazgeçilen miktara ait tahsil harcının beşte biri
Vazgeçilen miktara ait tahsil harcının onda biri
6-Harçlar Kanunu’na göre bir gayrimenkulün tahliye ve teslimine ilişkin icra takiplerinde tahsil harcı ne kadardır?
Bir aylık kira bedeli
Üç aylık kira bedeli
Altı aylık kira bedeli
On iki aylık kira bedeli
On sekiz aylık kira bedeli
7-Cezaevi harcı aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmektedir?
Harçlar Kanunu
îcra ve îflâs Kanunu
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
2548 sayılı Kanun
8-Cezaevi harcının matrahının belirlenmesinde aşağıdaki harç türlerinden hangisinden yararlanılmaktadır?
Başvurma harcı
Peşin harç
İcranın yerine getirilmesi harcı
Tahsil harcı
Cezaevi harcı
9-Takipli iflâs yolunda alacaklının takibi yaparken yatırmış olduğu peşin harcın iflâs davası aşamasındaki durumuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Peşin harcın mahsubu yoluna gidilir
Peşin harcın yarısının mahsubu yoluna gidilir
Peşin harcın üçte birinin mahsubu yoluna gidilir
Peşin harcın üçte ikisinin mahsubu yoluna gidilir
îcra harçlarından bağımsız mahkeme harçları ödenir.
10-Takipli iflâs yoluna başvuran alacaklının iflâs davası açması durumunda alınacak peşin harca ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Peşin harcın mahsubu yoluna gidilir
Peşin harcın yarısının mahsubu yoluna gidilir
Peşin harcın üçte birinin mahsubu yoluna gidilir
Peşin harcın üçte ikisinin mahsubu yoluna gidilir
îcra harçlarından bağımsız mahkeme harçları ödenir.