Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Yargı Harçlarında Matrah ve Ödeme İle İlgili Sorular

1-Taşınmazın tahliyesi davasında karar ve ilam harcı aşağıdakilerden hangisi üzerinden alınır?
Asgari vergi beyan değeri
Taşınmazın rayiç değeri
3 aylık rayiç kira bedeli
6 aylık kira bedeli
1 yıllık kira bedeli
2-Harçlar Kanunu’na göre, bir hukuk davasında dörtte biri peşin ödenen karar ve ilam harcının geri kalan miktarı kararın verilmesinden itibaren en geç hangi süre içinde ödenir?
1 hafta
8 gün
15 gün
1 ay
2 ay
3-Genel haciz yoluyla takipte ne kadar peşin harç alınır?
Takibe konu alacak miktarının binde biri
Takibe konu alacak miktarının binde ikisi
Takibe konu alacak miktarının binde beşi
Takibe konu alacak miktarının binde yedisi
Takibe konu alacak miktarının binde onu
4-Yargılama sırasında, davanın başında alınmış olan peşin karar ve ilam harcının noksan olduğu anlaşılmıştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Dava esastan reddedilir.
Noksan karar ve ilam harcı tamamlanıncaya kadar davaya devam olunmaz.
Noksan karar ve ilam harcı, nihai kararın verilmesinden itibaren 10 gün içinde ödenir.
Noksan karar ve ilam harcı, dava sonunda haksız çıkan taraftan alınmak üzere Devlet Hazinesi tarafından ödenir.
Esas hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilir.
5-(1) sayılı tarifede yazılı maktu harçların öde(n)me zamanına ilişkin aşağıdakilerde hangisi söylenebilir?
İlgili bulunduğu işlemin yapılmasından önce tamamı peşin olarak ödenir.
İlgili bulunduğu işlemin yapılmasından önce yarısı peşin olarak ödenir.
İlgili bulunduğu işlemin yapılmasından önce dörtte biri peşin olarak ödenir.
İlgili bulunduğu işlemin yapılmasından önce beşte biri peşin olarak ödenir.
İlgili bulunduğu işlemin yargılamasının tamamlanmasından sonra ödenir.
6-Mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gerekenler, harç alacağının doğması tarihinden itibaren en geç hangi süre içinde ödenir?
1 hafta
8 gün
15 gün
1 ay
2 ay
7-İcra takiplerinde kural, tahsil harcının alacağın ödenmesi sırasında tahsil edilmesidir. Ancak ödeme yapılmayan hallerde harç alacağının doğması tarihinden itibaren en geç hangi süre içinde ödenmesi gerekir?
1 hafta
8 gün
15 gün
1 ay
2 ay
8-Değer tayini mümkün olan hallerde dava dilekçelerinde değer gösterilmesi mecburidir. Gösterilmemişse davacıya tespit ettirilir. Davacının tespitten kaçınma halinde, aşağıdaki durumlardan hangisine başvurulur?
Yalnız o celse için muhakemeye devam olunur
Tespit yapılıncaya kadar celse yapılmaz.
Dava dilekçesi işleme konmaz.
Davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.
Dosya işlemden kaldırılır.
9-Muhakeme sırasında tespit olunan değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa aşağıdaki durumlardan hangisine başvurulur?
Yalnız o celse için muhakemeye devam olunur
Eksik harç tamamlanıncaya kadar celse yapılmaz.
Harç sorunu bir üst mahkemece karara bağlanır.
Davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.
Dosya işlemden kaldırılır.
10-492 sayılı Harçlar Kanunu’nda ödenmeleri için belli bir süre tespit edilmiş olan harçlar süresi içinde ödenmemiş ise, ilgili makam ve daireler tarafından yapılacak işleme ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Sorumluya son kez ihtar yapılarak verilen süre içinde ödemesi istenir.
İhbarname düzenlenerek sorumluya tebliğ edilir
Ödeme emri düzenlenerek sorumluya tebliğ edilir.
İcra dairesine başvurularak tahsili için talepte bulunulur.
Sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde bir müzekkere ile o yerin ilgili vergi dairesine bildirilir.