Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Damga Vergisi ve Harçlar Yargı Harçlarında Yükümlülük, İstisna Muafiyet ve Sorumluluk İle İlgili Sorular

1-Cezaevi harcı aşağıdakilerden hangisinden alınmaktadır?
Alacaklı
Borcu
Hazine
Cezaevinde bulunan tutuklular
Cezaevinde bulunan hükümlüler
2-Bir avukat açtığı davanın ilk duruşmasının yapılacağı tarihi unutmuş, duruşmaya gelmemiş ve hâkim duruşmayı başka bir tarihe erteleyerek celse harcı alınmasına karar vermiştir. Buna göre celse harcının yükümlüsü kimdir?
Davacı
Davacı vekili
Davalı
Davalı vekili
Hazine
3-Harçlar Kanunu’nun ’inci maddesinde “harca konu işlemin yapılmasını isteyen kişiler” yükümlü olarak tanımlanmaktadır. Buna göre bu tanıma uymasına rağmen aşağıdaki harçlardan hangisinde yükümlünün dava/takip aşamasındaki statüsü diğerlerinden farklılık oluşturmaktadır?
Başvurma harcı
Peşin harç
Karar ve ilâm harcı
Cezaevi harcı
Konkordato harcı
4- “Herhangi bir istek olmaksızın” yapılan işlemlerin yükümlüsü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
Davacı
Davalı
Alacaklı
Borçlu
Lehine işlem yapılan kişi
5-Vasinin hesabının görülmesi dolayısıyla alınacak harçların yükümlüsü kimdir?
Vesayet altındaki kişi
Vasi
Vasi ile vesayet altındaki kişi müşterek olarak
Vasi ile vesayet altındaki kişi müteselsil olarak
Hazine
6-Vasinin hesabının görülmesi dolayısıyla alınacak harçların sorumlusu kimdir?
Vasi altındaki kişi
Vasi
Vasi ile vasi altındaki kişi müşterek olarak
Vasi ile vasi altındaki kişi müteselsil olarak
Hazine
7-Aşağıdaki dava ve işlerden hangisi harçtan muaf değildir?
Vasi tayini
Karşılık dava açılması
Hapis hakkı için defter tutma işlemi
Hâkimin reddi talebinin kabulü
Kamu adına Cumhuriyet savcıları tarafından hukuk mahkemelerinde açılan davalar
8-Aşağıdaki işlemlerden hangisi harçtan müstesna değildir?
Hâkimin istinkâfına ilişkin karar
Vasi tayini kararı
Ayda 1500 TL yi geçmeyen nafaka davası
Ticaret sicilinden resen yapılan düzeltme
Kamu adına Cumhuriyet savcıları tarafından hukuk mahkemesine açılan dava
9-Aşağıdakilerden hangisi yargılama harcından mu aftır?
Yeşil kart sahibi
Adli yardımdan yararlanan taraf
Er
Yedek subay
Asgari ücretli işçi
10-Aşağıdaki kurumlardan hangisi harçtan muaf değildir?
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı
Millî Güvenlik Kurulu Sekreterliği
Hâkimin reddi talebinin kabulü
Kamu adına Cumhuriyet savcıları tarafından hukuk mahkemelerinde açılan davalar