Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Damga Vergisi ve Harçlar Yargı Harçlarının Konusu- I İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi yargı harçlarından biri değildir?
Celse harcı
Temyize başvurma harcı
Karar ve ilam harcı
Konşimento yazılması harcı
Mahkemeye başvurma harcı
2-Aşağıdakilerden hangisi başvurma harcının konusunu oluşturmaktadır?
îcra mahkemesi’ne yapılan itirazın kaldırılması başvurusu
Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılan itirazın iptali başvurusu
İdare Mahkemesi’ne yapılan idarî işlemin iptali başvurusu
Anayasa Mahkemesi’ne yapılan anayasa şikâyeti başvurusu
Yukarıdakilerin hepsi tâbidir.
3-Geçici koruma tedbiri taleplerinin başvurma harcı karşısındaki durumuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Dava açılmadan önce ihtiyatî tedbir talebinde bulunulursa başvurma harcı alınmaz.
Dava açılırken ihtiyatî tedbir talebinde bulunulursa başvurma harcı alınmaz.
Dava açılırken ihtiyatî haciz talebinde bulunulursa başvurma harcı alınmaz.
Dava açılırken delil tespiti talebinde bulunulursa başvurma harcı alınmaz.
Dava sırasında ihtiyatî tedbir talebinde bulunulursa başvurma harcı alınmaz.
4-Dava, dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren ne kadarlık süre içinde yenilenmezse, yenileme talebinde bulunan taraftan herhangi bir harç alınacaktır?
Bir hafta
Bir ay
Üç ay
Altı ay
Bir yıl
5-Yargılamanın önceden yapılması mümkün olan işlemin yapılmamasından dolayı talik edilmesi halinde, buna sebep olan taraf hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Yapmadığı işlemin yapılmamasına karar verilir.
Dava aleyhine karara bağlanır.
Celse harcına mahkûm edilir.
Para cezasına çarptırılır.
Karşı tarafın uğradığı zarar tazmin ettirilir.
6-Aşağıdakilerden hangisi maktu karar ve ilam harcına tabi değildir?
Babalığa dair hüküm
Delil tespiti kararı
İhtiyati tedbir kararı
İhtiyati haciz kararı
Nafaka verilmesine dair hüküm
7-Aşağıdakilerden hangisinde karar ve ilam harcı nispidir?
Delil tespiti kararı
İhtiyati tedbir kararı
50 YTL’lik alacak davasının reddi kararı
Yargıtayın icranın tehiri kararı
Taşınmazın hissedarlar arasında satış suretiyle şüyuun izalesine dair olan hüküm
8-Aşağıdakilerden hangisinde karar ve ilam harcı maktudur?
İpoteğin fekki davası
İstihkak davası
Evliliğin butlanı davası
İzaleyi şüyu davası
Şufa davaları
9-Yargılamanın ilk duruşmasında, davayı kabul hâlinde karar ve ilam harcının ne kadarı alınır?
Tamamı
Yarısı
Üçte biri
Dörtte biri
Beşte biri
10-Harçlar Kanunu’na göre, yargılamanın üçüncü duruşmasında davadan feragat hâlinde karar ve ilam harcının ne kadarı alınır?
Dörtte biri
Üçte biri
Yarısı
Üçte ikisi
Tamamı